การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
361 สมาชิกธนาคาร 21 ก.พ. 2561
362 สลก.ทบ. 1 ก.พ. 2561
363 วพม. 1 ก.พ. 2561
364 สวพ.ทบ. 31 ม.ค. 2561
365 สพธ. 31 ม.ค. 2561
366 กง.ทหาร 31 ม.ค. 2561
367 สปช.ทบ. 31 ม.ค. 2561
368 กรจ.มทบ.11 31 ม.ค. 2561
369 ยศ.ทบ. 31 ม.ค. 2561
370 รร.ขว.ทบ. 31 ม.ค. 2561