การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
381 สด.ก.ท. 30 ม.ค. 2561
382 พบ. 30 ม.ค. 2561
383 วพบ. 30 ม.ค. 2561
384 ปรมน.ทบ. 30 ม.ค. 2561
385 นรด. 30 ม.ค. 2561
386 ศพม. 30 ม.ค. 2561
387 ดย.ทบ. 30 ม.ค. 2561
388 วศ.ทบ. 30 ม.ค. 2561
389 สห.ทบ. 30 ม.ค. 2561
390 ขส.ทบ. 30 ม.ค. 2561