การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
31 รร.ขว.ทบ. 27 ก.ย. 2561
32 รพ.รร.6 27 ก.ย. 2561
33 ยก.ทบ. 27 ก.ย. 2561
34 กบ.ทบ. 27 ก.ย. 2561
35 จบ. 27 ก.ย. 2561
36 ขว.ทบ. 27 ก.ย. 2561
37 อท.ศอพท. 27 ก.ย. 2561
38 สธน.ทบ. 27 ก.ย. 2561
39 สป. 27 ก.ย. 2561
40 กร.ทบ. 27 ก.ย. 2561