การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
31 ศพม. 30 ต.ค. 2560
32 ศพก.รามอินทรา 30 ต.ค. 2560
33 รร.กบ.ทบ. 30 ต.ค. 2560
34 ขส.ทบ. 30 ต.ค. 2560
35 วพบ. 30 ต.ค. 2560
36 วทบ. 30 ต.ค. 2560
37 รร.สร.พบ. 30 ต.ค. 2560
38 สป. 30 ต.ค. 2560
39 สพ.ทบ. 30 ต.ค. 2560
40 ยย.ทบ. 28 ต.ค. 2560