การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
31 รร.กง.กง.ทบ. 29 มี.ค. 2561
32 สพ.ทบ. 29 มี.ค. 2561
33 รร.กส.กส.ทบ. 29 มี.ค. 2561
34 สลก.ทบ. 29 มี.ค. 2561
35 วพม. 29 มี.ค. 2561
36 ยศ.ทบ. 29 มี.ค. 2561
37 กง.กห. 28 มี.ค. 2561
38 ศอพท. 28 มี.ค. 2561
39 อท.ศอพท. 28 มี.ค. 2561
40 จบ. 28 มี.ค. 2561