การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
31 สพ.ทบ. 30 ต.ค. 2561
32 ยศ.ทบ. 30 ต.ค. 2561
33 สปช.ทบ. 29 ต.ค. 2561
34 รพ.รร.6 29 ต.ค. 2561
35 สป. 29 ต.ค. 2561
36 สร. 29 ต.ค. 2561
37 สส. 29 ต.ค. 2561
38 ยก.ทบ. 29 ต.ค. 2561
39 กพ.ทบ. 29 ต.ค. 2561
40 สห.ทบ. 29 ต.ค. 2561