การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
31 ศพม. 26 ก.ค. 2561
32 รร.สร.ทบ. 26 ก.ค. 2561
33 นปอ. 26 ก.ค. 2561
34 สลก.ทบ. 26 ก.ค. 2561
35 ยศ.ทบ. 25 ก.ค. 2561
36 ขว.ทบ. 25 ก.ค. 2561
37 สตน.ทบ. 25 ก.ค. 2561
38 สส. 25 ก.ค. 2561
39 จบ. 25 ก.ค. 2561
40 กพ.ทบ. 25 ก.ค. 2561