การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
31 พล.ม.2 รอ. 26 เม.ย. 2562
32 สพ.ทบ. 26 เม.ย. 2562
33 สลก.ทบ. 26 เม.ย. 2562
34 ขว.ทบ. 26 เม.ย. 2562
35 วศ.ทบ. 26 เม.ย. 2562
36 ยย.ทบ. 26 เม.ย. 2562
37 รวท.อท.ศอพท. 26 เม.ย. 2562
38 ดย.ทบ. 26 เม.ย. 2562
39 รร.สธ.ทบ. 26 เม.ย. 2562
40 กพ.ทบ. 26 เม.ย. 2562