การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
31 ขส.ทบ. 27 ก.พ. 2561
32 ขกท. 27 ก.พ. 2561
33 รร.สร.ทบ. 27 ก.พ. 2561
34 สพ.ทบ. 27 ก.พ. 2561
35 รร.กส.กส.ทบ. 27 ก.พ. 2561
36 วพม. 27 ก.พ. 2561
37 ขว.ทบ. 27 ก.พ. 2561
38 ยก.ทบ. 27 ก.พ. 2561
39 รวท.อท.ศอพท. 27 ก.พ. 2561
40 ศอพท. 27 ก.พ. 2561