การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
31 พล.ม.2 รอ. 29 ม.ค. 2562
32 สลก.ทบ. 29 ม.ค. 2562
33 ขว.ทบ. 29 ม.ค. 2562
34 วศ.ทบ. 29 ม.ค. 2562
35 ยย.ทบ. 29 ม.ค. 2562
36 รวท.อท.ศอพท. 29 ม.ค. 2562
37 สปช.ทบ. 29 ม.ค. 2562
38 ยก.ทบ. 29 ม.ค. 2562
39 กพ.ทบ. 29 ม.ค. 2562
40 กธก.สก.ทบ. 29 ม.ค. 2562