การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
401 พล.ม.2 รอ. 29 ม.ค. 2561
402 พธ.ทบ. 29 ม.ค. 2561
403 ขว.ทบ. 29 ม.ค. 2561
404 รพ.รร.6 29 ม.ค. 2561
405 ศอพท. 29 ม.ค. 2561
406 อท.ศอพท. 29 ม.ค. 2561
407 ศซบ.ทบ. 29 ม.ค. 2561
408 สตน.ทบ. 29 ม.ค. 2561
409 กรส.สก.ทบ. 29 ม.ค. 2561
410 รร.กง.กง.ทบ. 29 ม.ค. 2561