การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
41 ขว.ทบ. 28 มี.ค. 2561
42 รร.สร.ทบ. 28 มี.ค. 2561
43 สส. 28 มี.ค. 2561
44 กรส.สก.ทบ. 28 มี.ค. 2561
45 รพ.รร.6 28 มี.ค. 2561
46 ยย.ทบ. 28 มี.ค. 2561
47 พธ.ทบ. 28 มี.ค. 2561
48 กธก.สก.ทบ. 28 มี.ค. 2561
49 ศซบ.ทบ. 28 มี.ค. 2561
50 กง.ทบ. 28 มี.ค. 2561