การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
41 รร.สธ.ทบ. 29 ม.ค. 2562
42 สบ.ทบ. 29 ม.ค. 2562
43 กบ.ทบ. 29 ม.ค. 2562
44 สตน.ทบ. 29 ม.ค. 2562
45 กอท.สก.ทบ. 29 ม.ค. 2562
46 ศซบ.ทบ. 29 ม.ค. 2562
47 สธน.ทบ. 29 ม.ค. 2562
48 อท.ศอพท. 28 ม.ค. 2562
49 กธก.สก.ทบ. 28 ม.ค. 2562
50 กรส.สก.ทบ. 28 ม.ค. 2562