การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
41 รวท.อท.ศอพท. 28 ต.ค. 2560
42 สตน.ทบ. 28 ต.ค. 2560
43 กบ.ทบ. 28 ต.ค. 2560
44 สวพท. 28 ต.ค. 2560
45 รร.กง.กง.ทบ. 28 ต.ค. 2560
46 รร.สธ.ทบ. 28 ต.ค. 2560
47 กง.ทบ. 28 ต.ค. 2560
48 สบ.ทบ. 27 ต.ค. 2560
49 วศ.ทบ. 27 ต.ค. 2560
50 ยก.ทบ. 27 ต.ค. 2560