การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
41 อท.ศอพท. 27 ก.พ. 2561
42 รร.กง.กง.ทบ. 27 ก.พ. 2561
43 กร.ทบ. 27 ก.พ. 2561
44 จบ. 27 ก.พ. 2561
45 สส. 26 ก.พ. 2561
46 ยย.ทบ. 26 ก.พ. 2561
47 กอท.สก.ทบ. 26 ก.พ. 2561
48 กบ.ทบ. 26 ก.พ. 2561
49 สตน.ทบ. 26 ก.พ. 2561
50 กธก.สก.ทบ. 26 ก.พ. 2561