การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
41 สบ.ทบ. 27 ก.ย. 2561
42 สส. 27 ก.ย. 2561
43 พล.ม.2 รอ. 26 ก.ย. 2561
44 วศ.ทบ. 26 ก.ย. 2561
45 ศซบ.ทบ. 26 ก.ย. 2561
46 ยย.ทบ. 26 ก.ย. 2561
47 กพ.ทบ. 26 ก.ย. 2561
48 สห.ทบ. 26 ก.ย. 2561
49 สปช.ทบ. 26 ก.ย. 2561
50 รร.สธ.ทบ. 26 ก.ย. 2561