การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
41 ศพก.ทบ. 29 พ.ค. 2562
42 ศซบ.ทบ. 29 พ.ค. 2562
43 สวพท. 29 พ.ค. 2562
44 สส. 29 พ.ค. 2562
45 สร. 29 พ.ค. 2562
46 รร.ขว.ทบ. 29 พ.ค. 2562
47 อท.ศอพท. 29 พ.ค. 2562
48 กง.ทบ. 29 พ.ค. 2562
49 ศอพท. 29 พ.ค. 2562
50 จบ. 29 พ.ค. 2562