การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
51 พล.ม.2 รอ. 28 มี.ค. 2561
52 ยก.ทบ. 28 มี.ค. 2561
53 กร.ทบ. 28 มี.ค. 2561
54 รร.สธ.ทบ. 28 มี.ค. 2561
55 สบ.ทบ. 28 มี.ค. 2561
56 กพ.ทบ. 28 มี.ค. 2561
57 สตน.ทบ. 28 มี.ค. 2561
58 กสค.สก.ทบ. 27 มี.ค. 2561
59 กฌป.สก.ทบ. 27 มี.ค. 2561
60 อผศ. 27 มี.ค. 2561