การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
51 กธก.สก.ทบ. 26 มี.ค. 2563
52 กรส.สก.ทบ. 26 มี.ค. 2563
53 อผศ. 26 มี.ค. 2563
54 กง.ทบ. 26 มี.ค. 2563
55 มทบ.11 26 มี.ค. 2563
56 สมาชิกธนาคาร 24 มี.ค. 2563
57 กอท.สก.ทบ. 5 มี.ค. 2563
58 กง.ทหาร 28 ก.พ. 2563
59 วพม. 28 ก.พ. 2563
60 กรจ.มทบ.11 28 ก.พ. 2563