การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
51 กธก.สก.ทบ. 25 ก.ค. 2562
52 กรส.สก.ทบ. 25 ก.ค. 2562
53 อผศ. 25 ก.ค. 2562
54 กง.ทบ. 25 ก.ค. 2562
55 มทบ.11 25 ก.ค. 2562
56 สมาชิกธนาคาร 23 ก.ค. 2562
57 กอท.สก.ทบ. 5 ก.ค. 2562
58 พล.ม.2 รอ. 1 ก.ค. 2562
59 กง.ทหาร 28 มิ.ย. 2562
60 วศ.ทบ. 28 มิ.ย. 2562