การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
51 กธก.สก.ทบ. 27 ต.ค. 2560
52 ศซบ.ทบ. 27 ต.ค. 2560
53 พล.ม.2 รอ. 27 ต.ค. 2560
54 กพ.ทบ. 27 ต.ค. 2560
55 มทบ.11 25 ต.ค. 2560
56 กฌป.สก.ทบ. 25 ต.ค. 2560
57 อผศ. 25 ต.ค. 2560
58 รร.สร.ทบ. 16 ต.ค. 2560
59 กสค.สก.ทบ. 3 ต.ค. 2560
60 กง.ทหาร 3 ต.ค. 2560