การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
51 กฌป.สก.ทบ. 28 ม.ค. 2562
52 มทบ.11 28 ม.ค. 2562
53 จบ. 28 ม.ค. 2562
54 อผศ. 28 ม.ค. 2562
55 สมาชิกธนาคาร 24 ม.ค. 2562
56 ศพก.ทบ. 24 ม.ค. 2562
57 กง.ทบ. 23 ม.ค. 2562
58 สด.ก.ท. 3 ม.ค. 2562
59 กง.ทหาร 2 ม.ค. 2562
60 สร. 2 ม.ค. 2562