การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
51 รร.สธ.ทบ. 25 ก.ค. 2561
52 สห.ทบ. 24 ก.ค. 2561
53 สปช.ทบ. 24 ก.ค. 2561
54 มทบ.11 24 ก.ค. 2561
55 กฌป.สก.ทบ. 24 ก.ค. 2561
56 กง.ทบ. 24 ก.ค. 2561
57 กสค.สก.ทบ. 24 ก.ค. 2561
58 กธก.สก.ทบ. 24 ก.ค. 2561
59 อผศ. 24 ก.ค. 2561
60 สมาชิกธนาคาร 20 ก.ค. 2561