การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
51 กอท.สก.ทบ. 29 พ.ค. 2562
52 กธก.สก.ทบ. 29 พ.ค. 2562
53 กรส.สก.ทบ. 28 พ.ค. 2562
54 อผศ. 28 พ.ค. 2562
55 มทบ.11 28 พ.ค. 2562
56 สมาชิกธนาคาร 24 พ.ค. 2562
57 รพ.รร.6 2 พ.ค. 2562
58 กง.ทหาร 30 เม.ย. 2562
59 วพม. 30 เม.ย. 2562
60 ศพก.ทบ. 30 เม.ย. 2562