การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
51 ศซบ.ทบ. 26 ก.พ. 2561
52 กง.ทบ. 26 ก.พ. 2561
53 รร.สธ.ทบ. 26 ก.พ. 2561
54 พล.ม.2 รอ. 26 ก.พ. 2561
55 กสค.สก.ทบ. 26 ก.พ. 2561
56 สบ.ทบ. 26 ก.พ. 2561
57 กฌป.สก.ทบ. 24 ก.พ. 2561
58 มทบ.11 23 ก.พ. 2561
59 อผศ. 23 ก.พ. 2561
60 สมาชิกธนาคาร 21 ก.พ. 2561