การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
51 กรส.สก.ทบ. 26 ต.ค. 2561
52 สมาชิกธนาคาร 24 ต.ค. 2561
53 กง.กห. 28 ก.ย. 2561
54 กง.ทหาร 28 ก.ย. 2561
55 กรจ.มทบ.11 28 ก.ย. 2561
56 สด.ก.ท. 27 ก.ย. 2561
57 สร. 27 ก.ย. 2561
58 ศอพท. 27 ก.ย. 2561
59 วพม. 27 ก.ย. 2561
60 สวพ.ทบ. 27 ก.ย. 2561