การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
61 ศอพท. 2 ม.ค. 2562
62 วพม. 28 ธ.ค. 2561
63 รพ.รร.6 28 ธ.ค. 2561
64 สสน.บก.ทบ. 28 ธ.ค. 2561
65 สวพ.ทบ. 28 ธ.ค. 2561
66 กง.กห. 28 ธ.ค. 2561
67 พธ.ทบ. 27 ธ.ค. 2561
68 นปอ. 27 ธ.ค. 2561
69 นรด. 27 ธ.ค. 2561
70 สพ.ทบ. 27 ธ.ค. 2561