การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
61 รวท.อท.ศอพท. 31 ส.ค. 2561
62 กง.ทหาร 31 ส.ค. 2561
63 วพม. 31 ส.ค. 2561
64 กรส.สก.ทบ. 31 ส.ค. 2561
65 สสน.บก.ทบ. 31 ส.ค. 2561
66 สวพท. 30 ส.ค. 2561
67 สวพ.ทบ. 30 ส.ค. 2561
68 กง.กห. 30 ส.ค. 2561
69 สพ.ทบ. 30 ส.ค. 2561
70 พบ. 30 ส.ค. 2561