การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
61 สลก.ทบ. 1 ก.พ. 2561
62 วพม. 1 ก.พ. 2561
63 สวพ.ทบ. 31 ม.ค. 2561
64 สพธ. 31 ม.ค. 2561
65 กง.ทหาร 31 ม.ค. 2561
66 สปช.ทบ. 31 ม.ค. 2561
67 กรจ.มทบ.11 31 ม.ค. 2561
68 ยศ.ทบ. 31 ม.ค. 2561
69 รร.ขว.ทบ. 31 ม.ค. 2561
70 รร.จปร. 31 ม.ค. 2561