การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
61 กอท.สก.ทบ. 26 มี.ค. 2561
62 สมาชิกธนาคาร 23 มี.ค. 2561
63 กง.ทหาร 28 ก.พ. 2561
64 สปช.ทบ. 28 ก.พ. 2561
65 พธ.ทบ. 28 ก.พ. 2561
66 กรจ.มทบ.11 28 ก.พ. 2561
67 สพธ. 28 ก.พ. 2561
68 ยศ.ทบ. 28 ก.พ. 2561
69 รร.ขว.ทบ. 28 ก.พ. 2561
70 สสน.บก.ทบ. 28 ก.พ. 2561