การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
61 รพ.รร.6 29 ก.ย. 2560
62 สวพ.ทบ. 29 ก.ย. 2560
63 สปช.ทบ. 29 ก.ย. 2560
64 กรจ.มทบ.11 29 ก.ย. 2560
65 สพธ. 29 ก.ย. 2560
66 ยศ.ทบ. 29 ก.ย. 2560
67 รร.ขว.ทบ. 29 ก.ย. 2560
68 พบ. 28 ก.ย. 2560
69 ศพม. 28 ก.ย. 2560
70 สห.ทบ. 28 ก.ย. 2560