การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
61 กง.ทหาร 29 มิ.ย. 2561
62 รร.ขว.ทบ. 29 มิ.ย. 2561
63 กรจ.มทบ.11 29 มิ.ย. 2561
64 สธน.ทบ. 29 มิ.ย. 2561
65 วพม. 29 มิ.ย. 2561
66 นปอ. 29 มิ.ย. 2561
67 พธ.ทบ. 28 มิ.ย. 2561
68 ศอพท. 28 มิ.ย. 2561
69 กง.กห. 28 มิ.ย. 2561
70 สวพ.ทบ. 28 มิ.ย. 2561