การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
61 สสน.บก.ทบ. 30 เม.ย. 2562
62 กรจ.มทบ.11 30 เม.ย. 2562
63 นรด. 29 เม.ย. 2562
64 ยศ.ทบ. 29 เม.ย. 2562
65 พบ. 29 เม.ย. 2562
66 สง.ปรมน.ทบ. 29 เม.ย. 2562
67 ขกท. 29 เม.ย. 2562
68 สปช.ทบ. 29 เม.ย. 2562
69 ยก.ทบ. 29 เม.ย. 2562
70 กบ.ทบ. 29 เม.ย. 2562