การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
61 นปอ. 27 ก.ย. 2561
62 วทบ. 27 ก.ย. 2561
63 สสน.บก.ทบ. 27 ก.ย. 2561
64 นรด. 27 ก.ย. 2561
65 สตน.ทบ. 27 ก.ย. 2561
66 พธ.ทบ. 27 ก.ย. 2561
67 วพบ. 27 ก.ย. 2561
68 ดย.ทบ. 27 ก.ย. 2561
69 รร.กบ.ทบ. 27 ก.ย. 2561
70 พบ. 27 ก.ย. 2561