การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
71 สลก.ทบ. 28 ก.พ. 2561
72 นปอ. 27 ก.พ. 2561
73 วทบ. 27 ก.พ. 2561
74 สร. 27 ก.พ. 2561
75 สวพ.ทบ. 27 ก.พ. 2561
76 กง.กห. 27 ก.พ. 2561
77 รร.สร.ทบ. 27 ก.พ. 2561
78 รพ.รร.6 27 ก.พ. 2561
79 ปรมน.ทบ. 27 ก.พ. 2561
80 กรส.สก.ทบ. 27 ก.พ. 2561