การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
71 พธ.ทบ. 29 ต.ค. 2562
72 นปอ. 29 ต.ค. 2562
73 สลก.ทบ. 29 ต.ค. 2562
74 สพ.ทบ. 29 ต.ค. 2562
75 ขกท. 29 ต.ค. 2562
76 ยย.ทบ. 29 ต.ค. 2562
77 วศ.ทบ. 29 ต.ค. 2562
78 ขว.ทบ. 29 ต.ค. 2562
79 ขส.ทบ. 29 ต.ค. 2562
80 ดย.ทบ. 29 ต.ค. 2562