การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
71 รร.กง.กง.ทบ. 27 ก.ย. 2561
72 ขส.ทบ. 27 ก.ย. 2561
73 สวพท. 27 ก.ย. 2561
74 ขกท. 27 ก.ย. 2561
75 ศพม. 27 ก.ย. 2561
76 สง.ปรมน.ทบ. 27 ก.ย. 2561
77 รร.สร.พบ. 27 ก.ย. 2561
78 สลก.ทบ. 27 ก.ย. 2561
79 สพ.ทบ. 27 ก.ย. 2561
80 สพธ. 27 ก.ย. 2561