การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
71 สสน.บก.ทบ. 31 ม.ค. 2561
72 กง.กห. 30 ม.ค. 2561
73 สธน.ทบ. 30 ม.ค. 2561
74 สร. 30 ม.ค. 2561
75 วทบ. 30 ม.ค. 2561
76 สวพท. 30 ม.ค. 2561
77 สส. 30 ม.ค. 2561
78 กบ.ทบ. 30 ม.ค. 2561
79 นปอ. 30 ม.ค. 2561
80 สด.ก.ท. 30 ม.ค. 2561