การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
71 วทบ. 28 มิ.ย. 2561
72 ยก.ทบ. 28 มิ.ย. 2561
73 สป. 28 มิ.ย. 2561
74 สส. 28 มิ.ย. 2561
75 สด.ก.ท. 28 มิ.ย. 2561
76 พบ. 28 มิ.ย. 2561
77 รร.กง.กง.ทบ. 28 มิ.ย. 2561
78 วพบ. 28 มิ.ย. 2561
79 นรด. 28 มิ.ย. 2561
80 ศพม. 28 มิ.ย. 2561