การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
71 ยก.ทบ. 28 ก.ย. 2560
72 กง.กห. 28 ก.ย. 2560
73 สตน.ทบ. 28 ก.ย. 2560
74 กรส.สก.ทบ. 28 ก.ย. 2560
75 ยย.ทบ. 28 ก.ย. 2560
76 ร.1 รอ. 28 ก.ย. 2560
77 วทบ. 28 ก.ย. 2560
78 วพบ. 28 ก.ย. 2560
79 ศพก.รามอินทรา 28 ก.ย. 2560
80 ดย.ทบ. 28 ก.ย. 2560