การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
71 สห.ทบ. 30 พ.ค. 2562
72 วทบ. 30 พ.ค. 2562
73 สพธ. 30 พ.ค. 2562
74 รร.กง.กง.ทบ. 30 พ.ค. 2562
75 รร.สร.พบ. 30 พ.ค. 2562
76 สวพ.ทบ. 30 พ.ค. 2562
77 สธน.ทบ. 30 พ.ค. 2562
78 รร.กบ.ทบ. 30 พ.ค. 2562
79 วพบ. 30 พ.ค. 2562
80 ศพม. 30 พ.ค. 2562