การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
71 ยศ.ทบ. 27 ธ.ค. 2561
72 พบ. 27 ธ.ค. 2561
73 สง.ปรมน.ทบ. 27 ธ.ค. 2561
74 ขส.ทบ. 27 ธ.ค. 2561
75 รวท.อท.ศอพท. 27 ธ.ค. 2561
76 ดย.ทบ. 27 ธ.ค. 2561
77 ขกท. 27 ธ.ค. 2561
78 สห.ทบ. 27 ธ.ค. 2561
79 วพบ. 27 ธ.ค. 2561
80 สพธ. 27 ธ.ค. 2561