การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
81 ยศ.ทบ. 27 ก.ย. 2561
82 รวท.อท.ศอพท. 27 ก.ย. 2561
83 รร.ขว.ทบ. 27 ก.ย. 2561
84 รพ.รร.6 27 ก.ย. 2561
85 ยก.ทบ. 27 ก.ย. 2561
86 กบ.ทบ. 27 ก.ย. 2561
87 จบ. 27 ก.ย. 2561
88 ขว.ทบ. 27 ก.ย. 2561
89 อท.ศอพท. 27 ก.ย. 2561
90 สธน.ทบ. 27 ก.ย. 2561