การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
81 วทบ. 27 ธ.ค. 2561
82 รร.กง.กง.ทบ. 27 ธ.ค. 2561
83 รร.สร.พบ. 27 ธ.ค. 2561
84 กรจ.มทบ.11 27 ธ.ค. 2561
85 ศพม. 27 ธ.ค. 2561
86 รร.กบ.ทบ. 27 ธ.ค. 2561
87 พล.ม.2 รอ. 26 ธ.ค. 2561
88 สลก.ทบ. 26 ธ.ค. 2561
89 กธก.สก.ทบ. 26 ธ.ค. 2561
90 ขว.ทบ. 26 ธ.ค. 2561