การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
81 ขกท. 28 ก.ย. 2560
82 รร.กบ.ทบ. 28 ก.ย. 2560
83 จบ. 28 ก.ย. 2560
84 สวพท. 28 ก.ย. 2560
85 กบ.ทบ. 28 ก.ย. 2560
86 รร.สร.พบ. 28 ก.ย. 2560
87 ขส.ทบ. 28 ก.ย. 2560
88 สพ.ทบ. 28 ก.ย. 2560
89 รร.กส.กส.ทบ. 28 ก.ย. 2560
90 สสน.บก.ทบ. 28 ก.ย. 2560