การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
81 ศพม. 27 ก.พ. 2561
82 สธน.ทบ. 27 ก.พ. 2561
83 พบ. 27 ก.พ. 2561
84 สป. 27 ก.พ. 2561
85 ดย.ทบ. 27 ก.พ. 2561
86 สห.ทบ. 27 ก.พ. 2561
87 สวพท. 27 ก.พ. 2561
88 วศ.ทบ. 27 ก.พ. 2561
89 นรด. 27 ก.พ. 2561
90 รร.กบ.ทบ. 27 ก.พ. 2561