การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
81 รร.กง.กง.ทบ. 30 ส.ค. 2561
82 ขกท. 30 ส.ค. 2561
83 รร.ขว.ทบ. 30 ส.ค. 2561
84 สส. 30 ส.ค. 2561
85 ยก.ทบ. 30 ส.ค. 2561
86 ศพม. 30 ส.ค. 2561
87 รร.สร.พบ. 30 ส.ค. 2561
88 ยศ.ทบ. 30 ส.ค. 2561
89 สลก.ทบ. 30 ส.ค. 2561
90 สพธ. 30 ส.ค. 2561