การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
81 สด.ก.ท. 29 เม.ย. 2562
82 ศอพท. 29 เม.ย. 2562
83 จบ. 29 เม.ย. 2562
84 พธ.ทบ. 26 เม.ย. 2562
85 นปอ. 26 เม.ย. 2562
86 ขส.ทบ. 26 เม.ย. 2562
87 พล.ม.2 รอ. 26 เม.ย. 2562
88 สพ.ทบ. 26 เม.ย. 2562
89 สลก.ทบ. 26 เม.ย. 2562
90 ขว.ทบ. 26 เม.ย. 2562