การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
81 ศพม. 27 มิ.ย. 2562
82 รร.กบ.ทบ. 27 มิ.ย. 2562
83 พธ.ทบ. 26 มิ.ย. 2562
84 สลก.ทบ. 26 มิ.ย. 2562
85 สพ.ทบ. 26 มิ.ย. 2562
86 ขกท. 26 มิ.ย. 2562
87 ขว.ทบ. 26 มิ.ย. 2562
88 ยย.ทบ. 26 มิ.ย. 2562
89 ดย.ทบ. 26 มิ.ย. 2562
90 สส. 26 มิ.ย. 2562