การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 10 ม.ค. 2560
2 สด.พ.จ. 4 ม.ค. 2560
3 กรม.ทพ.22 30 ธ.ค. 2559
4 สด.อ.บ. 30 ธ.ค. 2559
5 สด.ม.ค. 30 ธ.ค. 2559
6 สด.ช.ม. 30 ธ.ค. 2559
7 สด.ร.บ. 30 ธ.ค. 2559
8 สด.ป.ข. 30 ธ.ค. 2559
9 สด.ส.บ. 30 ธ.ค. 2559
10 มทบ.42 30 ธ.ค. 2559