การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ.รอ. 14 พ.ค. 2563
2 กรม ทพ.42 5 พ.ค. 2563
3 สด.จว.ม.ส. 5 พ.ค. 2563
4 มทบ.32 30 เม.ย. 2563
5 กรม ทพ.22 30 เม.ย. 2563
6 กรม ทพ.42 30 เม.ย. 2563
7 กรม ทพ.47 30 เม.ย. 2563
8 สด.จว.พ.ร. 30 เม.ย. 2563
9 สด.จว.ร.บ. 30 เม.ย. 2563
10 สด.จว.น.บ. 30 เม.ย. 2563