การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ. 6 ส.ค. 2563
2 กรม ทพ.42 4 ส.ค. 2563
3 กรม ทพ.46 4 ส.ค. 2563
4 สด.จว.ส.ฎ. 4 ส.ค. 2563
5 สด.จว.ร.น. 3 ส.ค. 2563
6 พัน.นนส.กรม.นร.นน.ร.ศร. 30 ก.ค. 2563
7 กรม ทพ.22 30 ก.ค. 2563
8 สด.จว.ม.ส. 30 ก.ค. 2563
9 สด.จว.ก.ท. 30 ก.ค. 2563
10 สด.จว.ล.พ. 30 ก.ค. 2563