การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ.รอ. 13 ก.พ. 2563
2 ศป. 6 ก.พ. 2563
3 สด.ม.ส. 3 ก.พ. 2563
4 กรม.ทพ.22 31 ม.ค. 2563
5 กรม.ทพ.46 31 ม.ค. 2563
6 สด.ย.ส. 31 ม.ค. 2563
7 สด.น.ว. 31 ม.ค. 2563
8 สด.ช.ย. 31 ม.ค. 2563
9 สด.พ.ร. 31 ม.ค. 2563
10 สด.น.ภ. 31 ม.ค. 2563