การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ. 16 ธ.ค. 2562
2 มทบ.46 12 ธ.ค. 2562
3 กรม.ทพ.46 3 ธ.ค. 2562
4 กรม.ทพ.47 3 ธ.ค. 2562
5 สด.ม.ส. 2 ธ.ค. 2562
6 กง.ทหาร 29 พ.ย. 2562
7 มทบ.34 29 พ.ย. 2562
8 กรม.ทพ.22 29 พ.ย. 2562
9 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 29 พ.ย. 2562
10 สด.ส.น. 29 พ.ย. 2562