การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 มทบ.32 8 ม.ค. 2562
2 กรม.ทพ.46 2 ม.ค. 2562
3 มทบ.23 28 ธ.ค. 2561
4 รร.จปร. 28 ธ.ค. 2561
5 มทบ.34 28 ธ.ค. 2561
6 มทบ.44 28 ธ.ค. 2561
7 มทบ.210 28 ธ.ค. 2561
8 กรม.ทพ.48 28 ธ.ค. 2561
9 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 28 ธ.ค. 2561
10 สด.ข.ก. 28 ธ.ค. 2561