การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ. 13 ส.ค. 2562
2 พัน.นร.รร.ส.สส. 13 ส.ค. 2562
3 กรม.ทพ.47 6 ส.ค. 2562
4 พัน.นร.กรม.รร.ร.ศร. 1 ส.ค. 2562
5 มทบ.31 31 ก.ค. 2562
6 รร.จปร. 31 ก.ค. 2562
7 มทบ.44 31 ก.ค. 2562
8 สด.ข.ก. 31 ก.ค. 2562
9 สด.ย.ส. 31 ก.ค. 2562
10 สด.พ.จ. 31 ก.ค. 2562