การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จ.จ. 9 เม.ย. 2562
2 รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 3 เม.ย. 2562
3 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 2 เม.ย. 2562
4 สด.น.ว. 1 เม.ย. 2562
5 สด.น.ภ. 1 เม.ย. 2562
6 สด.ส.ค. 1 เม.ย. 2562
7 มทบ.39 29 มี.ค. 2562
8 ศบบ. 29 มี.ค. 2562
9 บชร.2 29 มี.ค. 2562
10 รร.จปร. 29 มี.ค. 2562