การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 มทบ.24 31 มี.ค. 2561
2 มทบ.44 31 มี.ค. 2561
3 มทบ.34 31 มี.ค. 2561
4 กรม.ทพ.22 31 มี.ค. 2561
5 รร.นส.ทบ. 31 มี.ค. 2561
6 สด.ข.ก. 31 มี.ค. 2561
7 สด.ช.ม 31 มี.ค. 2561
8 สด.น.ว. 31 มี.ค. 2561
9 สด.พ.ร. 31 มี.ค. 2561
10 สด.ส.บ. 31 มี.ค. 2561