การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สด.อ.ด. 11 เม.ย. 2560
2 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 5 เม.ย. 2560
3 สด.ร.บ. 31 มี.ค. 2560
4 สด.ป.ท. 31 มี.ค. 2560
5 สด.ป.ข. 31 มี.ค. 2560
6 สด.พ.จ. 31 มี.ค. 2560
7 มทบ.44 31 มี.ค. 2560
8 สด.ม.ส. 31 มี.ค. 2560
9 สด.ข.ก. 31 มี.ค. 2560
10 สด.ส.บ. 31 มี.ค. 2560