การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จ.จ. 11 มิ.ย. 2562
2 สด.น.ว. 7 มิ.ย. 2562
3 พัน.นร.รร.ส.สส. 7 มิ.ย. 2562
4 รร.จปร. 31 พ.ค. 2562
5 มทบ.34 31 พ.ค. 2562
6 มทบ.44 31 พ.ค. 2562
7 กรม.ทพ.22 31 พ.ค. 2562
8 สด.ข.ก. 31 พ.ค. 2562
9 สด.ร.บ. 31 พ.ค. 2562
10 สด.น.บ. 31 พ.ค. 2562