การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สด.ข.ก. 1 มี.ค. 2560
2 สด.ร.บ. 1 มี.ค. 2560
3 กรม.ทพ.22 28 ก.พ. 2560
4 มทบ.43 28 ก.พ. 2560
5 สด.ส.ค. 28 ก.พ. 2560
6 สด.ช.ม. 28 ก.พ. 2560
7 สด.น.ภ. 28 ก.พ. 2560
8 มทบ.39 28 ก.พ. 2560
9 สด.ป.ข. 28 ก.พ. 2560
10 สด.ป.ท. 28 ก.พ. 2560