การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 ม.พัน.2 ศม. 14 ส.ค. 2561
2 กรม.ทพ.46 6 ส.ค. 2561
3 สด.ป.ท. 1 ส.ค. 2561
4 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 1 ส.ค. 2561
5 สด.ป.ข. 1 ส.ค. 2561
6 สด.พ.ร. 31 ก.ค. 2561
7 มทบ.210 31 ก.ค. 2561
8 สด.น.ภ. 31 ก.ค. 2561
9 สด.ส.ร. 31 ก.ค. 2561
10 สด.ช.ม. 31 ก.ค. 2561