การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 ม.พัน.22 ศม. 17 ก.ย. 2561
2 กรม.ทพ.46 3 ก.ย. 2561
3 สด.น.ภ. 3 ก.ย. 2561
4 สด.น.ย. 31 ส.ค. 2561
5 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 31 ส.ค. 2561
6 สด.อ.บ. 31 ส.ค. 2561
7 รร.จปร. 31 ส.ค. 2561
8 สด.น.ว. 31 ส.ค. 2561
9 สด.ป.ท. 31 ส.ค. 2561
10 สด.ร.บ. 31 ส.ค. 2561