การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สด.อ.บ. 30 ธ.ค. 2560
2 ม.พัน.22 ศม. 5 ม.ค. 2561
3 มทบ.24 30 ธ.ค. 2560
4 รร.จปร. 30 ธ.ค. 2560
5 มทบ.34 30 ธ.ค. 2560
6 มทบ.44 30 ธ.ค. 2560
7 สด.อ.บ. 30 ธ.ค. 2560
8 สด.ข.ก. 30 ธ.ค. 2560
9 สด.บ.ร. 30 ธ.ค. 2560
10 สด.น.ว. 30 ธ.ค. 2560