การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 6 ก.พ. 2560
2 สด.ช.ร. 1 ก.พ. 2560
3 สด.น.ย. 31 ม.ค. 2560
4 สด.ต.ง. 31 ม.ค. 2560
5 มทบ.42 31 ม.ค. 2560
6 สด.ช.ม. 31 ม.ค. 2560
7 มทบ.39 31 ม.ค. 2560
8 สด.น.น. 31 ม.ค. 2560
9 สด.ร.บ. 31 ม.ค. 2560
10 สด.น.ว. 31 ม.ค. 2560