การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 5 มี.ค. 2561
2 สด.ส.ค. 2 มี.ค. 2561
3 มทบ.39 28 ก.พ. 2561
4 กรม.ทพ.47 28 ก.พ. 2561
5 มทบ.34 28 ก.พ. 2561
6 มทบ.27 28 ก.พ. 2561
7 สด.น.ว. 28 ก.พ. 2561
8 มทบ.44 28 ก.พ. 2561
9 สด.น.ภ. 28 ก.พ. 2561
10 กรม.ทพ.42 28 ก.พ. 2561