การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
91 สด.จว.พ.จ. 28 เม.ย. 2563
92 สด.จว.น.ค. 28 เม.ย. 2563
93 สด.จว.อ.ย. 28 เม.ย. 2563
94 สด.จว.จ.บ. 28 เม.ย. 2563
95 สด.จว.ฉ.ช. 28 เม.ย. 2563
96 สด.จว.ส.ท. 28 เม.ย. 2563
97 สด.จว.ส.ฎ. 28 เม.ย. 2563
98 สด.จว.ล.พ. 28 เม.ย. 2563
99 สด.จว.อ.ต. 28 เม.ย. 2563
100 สด.จว.ร.ย. 28 เม.ย. 2563