การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
91 มทบ.310 29 ต.ค. 2561
92 พล.ร.9 29 ต.ค. 2561
93 มทบ.12 29 ต.ค. 2561
94 สด.ช.พ. 29 ต.ค. 2561
95 สด.ต.ง. 29 ต.ค. 2561
96 มทบ.19 29 ต.ค. 2561
97 สด.น.ศ. 29 ต.ค. 2561
98 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 29 ต.ค. 2561
99 สด.ร.อ. 29 ต.ค. 2561
100 มทบ.14 29 ต.ค. 2561