การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
91 มทบ.17 29 ส.ค. 2561
92 มทบ.19 29 ส.ค. 2561
93 สด.อ.ต. 29 ส.ค. 2561
94 มทบ.31 29 ส.ค. 2561
95 สด.ส.ฎ. 29 ส.ค. 2561
96 สด.อ.น. 29 ส.ค. 2561
97 สด.ช.บ. 29 ส.ค. 2561
98 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 29 ส.ค. 2561
99 สด.ต.ร. 29 ส.ค. 2561
100 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 29 ส.ค. 2561