การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
91 สด.น.ฐ. 27 ก.ย. 2560
92 สด.อ.น. 27 ก.ย. 2560
93 มทบ.18 27 ก.ย. 2560
94 มทบ.210 27 ก.ย. 2560
95 มทบ.310 27 ก.ย. 2560
96 สด.อ.ย. 27 ก.ย. 2560
97 สด.ส.พ. 27 ก.ย. 2560
98 มทบ.12 27 ก.ย. 2560
99 สด.ร.อ. 27 ก.ย. 2560
100 มทบ.37 27 ก.ย. 2560