การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
101 สด.น.ค. 26 ก.ย. 2562
102 สด.ส.ท. 26 ก.ย. 2562
103 สด.จ.บ. 26 ก.ย. 2562
104 สด.ส.บ. 26 ก.ย. 2562
105 สด.ก.พ. 26 ก.ย. 2562
106 สด.อ.ต. 26 ก.ย. 2562
107 สด.ป.จ. 26 ก.ย. 2562
108 สด.ร.ย. 26 ก.ย. 2562
109 สด.ส.ข. 26 ก.ย. 2562
110 สด.ม.ห. 26 ก.ย. 2562