การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
101 สด.ส.ท. 29 ส.ค. 2560
102 มทบ.27 29 ส.ค. 2560
103 สด.ม.ค. 29 ส.ค. 2560
104 บชร.2 29 ส.ค. 2560
105 สด.ล.ย. 29 ส.ค. 2560
106 มทบ.25 29 ส.ค. 2560
107 ศอว.ศอพท. 29 ส.ค. 2560
108 มทบ.33 29 ส.ค. 2560
109 สด.น.พ. 29 ส.ค. 2560
110 สด.น.ม. 29 ส.ค. 2560