การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
101 สด.ม.ห. 28 มิ.ย. 2560
102 สด.ก.บ. 28 มิ.ย. 2560
103 สด.ก.จ. 28 มิ.ย. 2560
104 สด.ส.ห. 28 มิ.ย. 2560
105 มทบ.37 28 มิ.ย. 2560
106 สด.พ.ช. 28 มิ.ย. 2560
107 ศซส.สพ.ทบ. 28 มิ.ย. 2560
108 สด.ก.พ. 28 มิ.ย. 2560
109 มทบ.45 28 มิ.ย. 2560
110 กส.ทบ. 28 มิ.ย. 2560