การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
101 สด.อ.ต. 26 ธ.ค. 2561
102 สด.ส.ฎ. 26 ธ.ค. 2561
103 สด.น.ค. 26 ธ.ค. 2561
104 สด.ส.ท. 26 ธ.ค. 2561
105 สด.ล.พ. 26 ธ.ค. 2561
106 สด.น.ฐ. 26 ธ.ค. 2561
107 สด.ร.ย. 26 ธ.ค. 2561
108 สด.ป.จ. 26 ธ.ค. 2561
109 สด.ส.ก. 26 ธ.ค. 2561
110 สด.ส.ข. 26 ธ.ค. 2561