การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
101 มทบ.17 27 ธ.ค. 2560
102 สด.ก.พ. 27 ธ.ค. 2560
103 สด.อ.ต. 27 ธ.ค. 2560
104 มทบ.26 27 ธ.ค. 2560
105 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 27 ธ.ค. 2560
106 สด.ส.ป. 27 ธ.ค. 2560
107 สด.ช.ร. 27 ธ.ค. 2560
108 มทบ.310 27 ธ.ค. 2560
109 สด.ก.บ. 27 ธ.ค. 2560
110 มทบ.33 27 ธ.ค. 2560