การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
111 สด.จว.ล.บ. 28 เม.ย. 2563
112 สด.จว.พ.บ. 28 เม.ย. 2563
113 สด.จว.ส.ส. 28 เม.ย. 2563
114 สด.จว.ส.ห. 28 เม.ย. 2563
115 สด.จว.ม.ห. 28 เม.ย. 2563
116 สด.จว.อ.น. 28 เม.ย. 2563
117 สด.จว.ต.ง. 28 เม.ย. 2563
118 สด.จว.พ.ท. 28 เม.ย. 2563
119 สด.จว.ป.น. 28 เม.ย. 2563
120 สด.จว.ต.ร. 28 เม.ย. 2563