การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
111 สด.อ.ต. 27 มิ.ย. 2561
112 มทบ.32 27 มิ.ย. 2561
113 พล.ร.9 27 มิ.ย. 2561
114 มทบ.14 27 มิ.ย. 2561
115 สด.ก.บ. 27 มิ.ย. 2561
116 สด.อ.ท. 27 มิ.ย. 2561
117 สด.ก.ส. 27 มิ.ย. 2561
118 สด.ส.ท. 27 มิ.ย. 2561
119 ศพปน.พท.ศอพท. 27 มิ.ย. 2561
120 ศสท.กส.ทบ. 27 มิ.ย. 2561