การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
111 สด.ร.ย. 28 มิ.ย. 2560
112 สด.ต.ก. 28 มิ.ย. 2560
113 สด.อ.ท. 28 มิ.ย. 2560
114 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 28 มิ.ย. 2560
115 มทบ.35 28 มิ.ย. 2560
116 มทบ.26 28 มิ.ย. 2560
117 สด.ช.ย. 28 มิ.ย. 2560
118 สด.น.ม. 28 มิ.ย. 2560
119 สด.ช.ร. 28 มิ.ย. 2560
120 สด.ป.น. 28 มิ.ย. 2560