การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
121 กส.ทบ. 27 ก.ย. 2560
122 สด.น.ค. 27 ก.ย. 2560
123 สด.น.พ. 27 ก.ย. 2560
124 สด.น.ม. 27 ก.ย. 2560
125 สด.ก.บ. 27 ก.ย. 2560
126 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 27 ก.ย. 2560
127 มทบ.36 27 ก.ย. 2560
128 สด.จ.บ. 27 ก.ย. 2560
129 มทบ.29 26 ก.ย. 2560
130 ศซส.สพ.ทบ. 26 ก.ย. 2560