การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
121 สด.ต.ง. 26 ธ.ค. 2561
122 สด.อ.ท. 26 ธ.ค. 2561
123 สด.ก.บ. 26 ธ.ค. 2561
124 สด.ต.ร. 26 ธ.ค. 2561
125 สด.ช.พ. 26 ธ.ค. 2561
126 สด.ส.ส. 26 ธ.ค. 2561
127 สด.ย.ล. 26 ธ.ค. 2561
128 มทบ.25 26 ธ.ค. 2561
129 มทบ.37 26 ธ.ค. 2561
130 มทบ.35 26 ธ.ค. 2561