การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
121 สด.ส.ส. 28 ส.ค. 2562
122 สด.อ.ท. 28 ส.ค. 2562
123 สด.ก.บ. 28 ส.ค. 2562
124 สด.ช.พ. 28 ส.ค. 2562
125 สด.ย.ล. 28 ส.ค. 2562
126 สด.ภ.ก. 28 ส.ค. 2562
127 มทบ.37 28 ส.ค. 2562
128 มทบ.35 28 ส.ค. 2562
129 กส.ทบ. 28 ส.ค. 2562
130 สด.ก.จ. 28 ส.ค. 2562