การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
121 สด.ส.ท. 27 ธ.ค. 2560
122 สด.ป.น. 27 ธ.ค. 2560
123 บชร.3 27 ธ.ค. 2560
124 ศสท.กส.ทบ. 27 ธ.ค. 2560
125 สด.น.ม. 27 ธ.ค. 2560
126 สด.จ.บ. 27 ธ.ค. 2560
127 สด.ก.จ. 27 ธ.ค. 2560
128 สด.ช.ย. 27 ธ.ค. 2560
129 บชร.1 27 ธ.ค. 2560
130 พล.ร.9 27 ธ.ค. 2560