การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
121 สด.พ.ช. 29 ต.ค. 2561
122 สด.ย.ส. 29 ต.ค. 2561
123 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 29 ต.ค. 2561
124 สด.อ.ท. 29 ต.ค. 2561
125 มทบ.17 29 ต.ค. 2561
126 กส.ทบ. 29 ต.ค. 2561
127 มทบ.35 29 ต.ค. 2561
128 บชร.2 29 ต.ค. 2561
129 สด.น.ม. 29 ต.ค. 2561
130 สด.ส.บ. 29 ต.ค. 2561