การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
131 รร.นส.ทบ. 28 มี.ค. 2560
132 กรม.ทพ.42 28 มี.ค. 2560
133 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 28 มี.ค. 2560
134 ศสพ. 28 มี.ค. 2560
135 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 28 มี.ค. 2560
136 บชร.3 27 มี.ค. 2560
137 มทบ.38 27 มี.ค. 2560
138 สด.จ.บ. 27 มี.ค. 2560
139 รร.ม.ศม. 24 มี.ค. 2560
140 สด.พ.บ. 13 มี.ค. 2560