การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
131 สด.ส.พ. 26 ธ.ค. 2561
132 สด.ก.จ. 26 ธ.ค. 2561
133 กส.ทบ. 26 ธ.ค. 2561
134 สด.ล.ย. 26 ธ.ค. 2561
135 ศป. 25 ธ.ค. 2561
136 มทบ.38 25 ธ.ค. 2561
137 ศม. 25 ธ.ค. 2561
138 สด.ช.น. 21 ธ.ค. 2561
139 มทบ.36 20 ธ.ค. 2561
140 กรม.ทพ.47 6 ธ.ค. 2561