การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
131 สด.ก.จ. 27 มี.ค. 2562
132 กส.ทบ. 27 มี.ค. 2562
133 สด.ล.ย. 27 มี.ค. 2562
134 มทบ.25 26 มี.ค. 2562
135 รร.นส.ทบ. 26 มี.ค. 2562
136 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 26 มี.ค. 2562
137 สด.ส.น. 26 มี.ค. 2562
138 สด.ส.พ. 26 มี.ค. 2562
139 มทบ.38 25 มี.ค. 2562
140 ศม. 25 มี.ค. 2562