การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
131 มทบ.46 26 ธ.ค. 2560
132 มทบ.36 26 ธ.ค. 2560
133 สด.น.ค. 26 ธ.ค. 2560
134 มทบ.38 26 ธ.ค. 2560
135 ศสพ. 26 ธ.ค. 2560
136 ศม. 25 ธ.ค. 2560
137 ศป. 25 ธ.ค. 2560
138 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 7 ธ.ค. 2560
139 สด.ส.ค. 1 ธ.ค. 2560
140 กรม.ทพ.22 1 ธ.ค. 2560