การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
131 บชร.3 26 ม.ค. 2560
132 ศสพ. 26 ม.ค. 2560
133 ศป. 26 ม.ค. 2560
134 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 26 ม.ค. 2560
135 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 26 ม.ค. 2560
136 มทบ.17 26 ม.ค. 2560
137 มทบ.38 25 ม.ค. 2560
138 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 10 ม.ค. 2560
139 สด.พ.จ. 4 ม.ค. 2560
140 กรม.ทพ.22 30 ธ.ค. 2559