การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
131 มทบ.17 29 พ.ค. 2562
132 สด.ล.ย. 29 พ.ค. 2562
133 กส.ทบ. 29 พ.ค. 2562
134 สด.ช.น. 29 พ.ค. 2562
135 มทบ.25 28 พ.ค. 2562
136 ศซส.สพ.ทบ. 28 พ.ค. 2562
137 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 28 พ.ค. 2562
138 ศป. 28 พ.ค. 2562
139 สด.ส.พ. 28 พ.ค. 2562
140 สด.ก.จ. 28 พ.ค. 2562