การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
131 มทบ.27 25 เม.ย. 2560
132 รร.ม.ศม. 25 เม.ย. 2560
133 ศสพ. 25 เม.ย. 2560
134 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 25 เม.ย. 2560
135 ศป. 25 เม.ย. 2560
136 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 25 เม.ย. 2560
137 มทบ.26 25 เม.ย. 2560
138 มทบ.38 25 เม.ย. 2560
139 สด.อ.ด. 11 เม.ย. 2560
140 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 5 เม.ย. 2560