การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
131 ศป. 26 มิ.ย. 2561
132 มทบ.36 26 มิ.ย. 2561
133 ศซส.สพ.ทบ. 26 มิ.ย. 2561
134 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 26 มิ.ย. 2561
135 กส.ทบ. 26 มิ.ย. 2561
136 มทบ.38 25 มิ.ย. 2561
137 ศม. 25 มิ.ย. 2561
138 สด.ช.น. 22 มิ.ย. 2561
139 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 9 มิ.ย. 2561
140 สด.ส.ค. 31 พ.ค. 2561