การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
131 สด.ก.พ. 29 ต.ค. 2561
132 มทบ.38 29 ต.ค. 2561
133 สด.ช.ร. 29 ต.ค. 2561
134 สด.ส.ส. 29 ต.ค. 2561
135 สด.ร.ย. 29 ต.ค. 2561
136 สด.ป.น. 29 ต.ค. 2561
137 ศสพ. 29 ต.ค. 2561
138 สด.ล.พ. 29 ต.ค. 2561
139 สด.จ.บ. 29 ต.ค. 2561
140 ศซส.สพ.ทบ. 29 ต.ค. 2561