การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
141 สด.อ.บ. 30 ธ.ค. 2559
142 สด.ม.ค. 30 ธ.ค. 2559
143 สด.ช.ม. 30 ธ.ค. 2559
144 สด.ร.บ. 30 ธ.ค. 2559
145 สด.ป.ข. 30 ธ.ค. 2559
146 สด.ส.บ. 30 ธ.ค. 2559
147 มทบ.42 30 ธ.ค. 2559
148 สด.น.ว. 30 ธ.ค. 2559
149 สด.ข.ก. 30 ธ.ค. 2559
150 มทบ.44 30 ธ.ค. 2559