การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
141 สด.น.บ. 31 พ.ค. 2561
142 ม.พัน.22 ศม. 31 พ.ค. 2561
143 สด.พ.ร. 31 พ.ค. 2561
144 สด.ล.บ. 31 พ.ค. 2561
145 มทบ.34 31 พ.ค. 2561
146 มทบ.39 31 พ.ค. 2561
147 กรม.ทพ.22 31 พ.ค. 2561
148 สด.อ.บ. 31 พ.ค. 2561
149 สด.น.ภ. 31 พ.ค. 2561
150 สด.น.ย. 31 พ.ค. 2561