การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
141 พัน.นร.รร.ส.สส. 15 มี.ค. 2562
142 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 5 มี.ค. 2562
143 กรม.ทพ.47 4 มี.ค. 2562
144 มทบ.39 28 ก.พ. 2562
145 มทบ.23 28 ก.พ. 2562
146 รร.จปร. 28 ก.พ. 2562
147 มทบ.34 28 ก.พ. 2562
148 มทบ.44 28 ก.พ. 2562
149 กรม.ทพ.22 28 ก.พ. 2562
150 สด.ข.ก. 28 ก.พ. 2562