การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
141 พัน.จ.จ. 12 มี.ค. 2563
142 สด.ม.ส. 2 มี.ค. 2563
143 มทบ.42 28 ก.พ. 2563
144 กรม.ทพ.46 28 ก.พ. 2563
145 สด.พ.ร. 28 ก.พ. 2563
146 สด.ร.บ. 28 ก.พ. 2563
147 สด.น.ภ. 28 ก.พ. 2563
148 สด.น.ภ. 28 ก.พ. 2563
149 สด.น.บ. 28 ก.พ. 2563
150 สด.ข.ก. 28 ก.พ. 2563