การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
141 มทบ.42 31 ม.ค. 2560
142 สด.ช.ม. 31 ม.ค. 2560
143 มทบ.39 31 ม.ค. 2560
144 สด.น.น. 31 ม.ค. 2560
145 สด.ร.บ. 31 ม.ค. 2560
146 สด.น.ว. 31 ม.ค. 2560
147 สด.ป.จ. 31 ม.ค. 2560
148 สด.ม.ค. 31 ม.ค. 2560
149 สด.ข.ก. 31 ม.ค. 2560
150 สด.ส.บ. 31 ม.ค. 2560