การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
141 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 5 ก.ย. 2560
142 สด.ต.ร. 4 ก.ย. 2560
143 สด.ป.ท. 4 ก.ย. 2560
144 มทบ.41 31 ส.ค. 2560
145 บชร.1 31 ส.ค. 2560
146 มทบ.39 31 ส.ค. 2560
147 สด.น.ภ. 31 ส.ค. 2560
148 สด.น.ว. 31 ส.ค. 2560
149 สด.ร.บ. 31 ส.ค. 2560
150 สด.ส.ค. 31 ส.ค. 2560