การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
141 ศป. 25 ก.ค. 2562
142 ศม. 25 ก.ค. 2562
143 มทบ.38 25 ก.ค. 2562
144 สด.ก.จ. 25 ก.ค. 2562
145 พัน.จจ. 9 ก.ค. 2562
146 พัน.นร.รร.ร.ศร. 8 ก.ค. 2562
147 พัน.นร.นน.ส.สส. 8 ก.ค. 2562
148 กรม.ทพ.46 2 ก.ค. 2562
149 กรม.ทพ.47 1 ก.ค. 2562
150 รร.จปร. 28 มิ.ย. 2562