การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
151 สด.ต.ง. 30 ธ.ค. 2559
152 สด.พ.ร. 30 ธ.ค. 2559
153 สด.ล.พ. 30 ธ.ค. 2559
154 สด.อ.ด. 30 ธ.ค. 2559
155 สด.ร.อ. 30 ธ.ค. 2559
156 สด.ส.ส. 30 ธ.ค. 2559
157 สด.ม.ส. 30 ธ.ค. 2559
158 สด.ร.น. 30 ธ.ค. 2559
159 กรม.ทพ.46 30 ธ.ค. 2559
160 สด.น.ภ. 30 ธ.ค. 2559