การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
151 สด.ป.ข. 30 ส.ค. 2562
152 สด.ส.ต. 30 ส.ค. 2562
153 มทบ.21 29 ส.ค. 2562
154 มทบ.13 29 ส.ค. 2562
155 พล.ช. 29 ส.ค. 2562
156 กช. 29 ส.ค. 2562
157 มทบ.16 29 ส.ค. 2562
158 มทบ.39 29 ส.ค. 2562
159 มทบ.12 29 ส.ค. 2562
160 มทบ.46 29 ส.ค. 2562