การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
151 สด.ข.ก. 31 พ.ค. 2561
152 มทบ.44 31 พ.ค. 2561
153 สด.ร.บ. 31 พ.ค. 2561
154 กรม.ทพ.47 31 พ.ค. 2561
155 สด.ช.ม. 31 พ.ค. 2561
156 มทบ.46 31 พ.ค. 2561
157 สด.ป.ท. 31 พ.ค. 2561
158 สด.ป.ข. 31 พ.ค. 2561
159 รร.จปร. 31 พ.ค. 2561
160 มทบ.24 31 พ.ค. 2561