การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
151 กรม.ทพ.46 2 ต.ค. 2561
152 สด.อ.บ. 28 ก.ย. 2561
153 สด.ส.ค. 28 ก.ย. 2561
154 สด.บ.ร. 28 ก.ย. 2561
155 สด.ข.ก. 28 ก.ย. 2561
156 สด.น.ย. 28 ก.ย. 2561
157 กรม.ทพ.47 28 ก.ย. 2561
158 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 28 ก.ย. 2561
159 สด.น.ว. 28 ก.ย. 2561
160 มทบ.44 28 ก.ย. 2561