การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
151 สด.ป.ข. 31 พ.ค. 2560
152 สด.ล.พ. 31 พ.ค. 2560
153 สด.ป.ท. 31 พ.ค. 2560
154 สด.ส.ส. 31 พ.ค. 2560
155 สด.พ.ร. 31 พ.ค. 2560
156 รร.จปร. 31 พ.ค. 2560
157 มทบ.24 31 พ.ค. 2560
158 มทบ.25 30 พ.ค. 2560
159 กรม.ทพ.22 30 พ.ค. 2560
160 มทบ.210 30 พ.ค. 2560