การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
151 สด.ส.บ. 31 ส.ค. 2560
152 สด.ส.ฎ. 31 ส.ค. 2560
153 สด.ข.ก. 31 ส.ค. 2560
154 มทบ.44 31 ส.ค. 2560
155 สด.ล.พ. 31 ส.ค. 2560
156 สด.อ.จ. 31 ส.ค. 2560
157 สด.พ.ร. 31 ส.ค. 2560
158 สด.ป.ข. 31 ส.ค. 2560
159 สด.ช.ม. 31 ส.ค. 2560
160 สด.ส.ส. 31 ส.ค. 2560