การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
151 สด.ข.ก. 30 เม.ย. 2562
152 กรม.ทพ.42 30 เม.ย. 2562
153 สด.บ.ร. 30 เม.ย. 2562
154 สด.ศ.ก. 30 เม.ย. 2562
155 สด.ช.ย. 30 เม.ย. 2562
156 สด.น.ว. 30 เม.ย. 2562
157 สด.ร.บ. 30 เม.ย. 2562
158 สด.น.บ. 30 เม.ย. 2562
159 สด.น.ภ. 30 เม.ย. 2562
160 สด.ป.ข. 30 เม.ย. 2562