การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
161 สด.น.ว. 30 พ.ค. 2561
162 บชร.2 30 พ.ค. 2561
163 สด.ฉ.ช. 30 พ.ค. 2561
164 มทบ.21 30 พ.ค. 2561
165 สด.ส.ร. 30 พ.ค. 2561
166 มทบ.45 30 พ.ค. 2561
167 สด.น.ธ. 30 พ.ค. 2561
168 สด.บ.ร. 30 พ.ค. 2561
169 มทบ.32 30 พ.ค. 2561
170 กรม.ทพ.46 30 พ.ค. 2561