การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
161 สด.ล.ป. 29 ธ.ค. 2559
162 สด.บ.ร. 29 ธ.ค. 2559
163 สด.น.น. 29 ธ.ค. 2559
164 สด.น.ค. 29 ธ.ค. 2559
165 สด.น.ย. 29 ธ.ค. 2559
166 มทบ.14 29 ธ.ค. 2559
167 มทบ.39 29 ธ.ค. 2559
168 สด.ต.ร. 29 ธ.ค. 2559
169 มทบ.31 29 ธ.ค. 2559
170 มทบ.23 29 ธ.ค. 2559