การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
161 สด.ป.ข. 28 ก.ย. 2561
162 สด.ม.ส. 28 ก.ย. 2561
163 มทบ.34 28 ก.ย. 2561
164 สด.ช.ม. 28 ก.ย. 2561
165 กรม.ทพ.22 28 ก.ย. 2561
166 รร.จปร. 28 ก.ย. 2561
167 ศพปน.พท.ศอพท. 28 ก.ย. 2561
168 สด.ม.ห. 27 ก.ย. 2561
169 มทบ.210 27 ก.ย. 2561
170 สด.ม.ค. 27 ก.ย. 2561