การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
161 มทบ.13 30 ก.ค. 2562
162 พล.ช. 30 ก.ค. 2562
163 กช. 30 ก.ค. 2562
164 มทบ.16 30 ก.ค. 2562
165 มทบ.39 30 ก.ค. 2562
166 มทบ.12 30 ก.ค. 2562
167 มทบ.18 30 ก.ค. 2562
168 มทบ.42 30 ก.ค. 2562
169 ศบบ. 30 ก.ค. 2562
170 มทบ.43 30 ก.ค. 2562