การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
161 มทบ.45 28 ก.ค. 2561
162 สด.อ.บ. 28 ก.ค. 2561
163 กรม.ทพ.42 26 ก.ค. 2561
164 สด.พ.ล. 28 ก.ค. 2561
165 สด.ป.จ. 28 ก.ค. 2561
166 สด.ส.ค. 28 ก.ค. 2561
167 สด.อ.จ. 28 ก.ค. 2561
168 มทบ.29 26 ก.ค. 2561
169 สด.ข.ก. 26 ก.ค. 2561
170 กรม.ทพ.22 26 ก.ค. 2561