การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
161 สด.ส.บ. 30 พ.ย. 2560
162 รร.จปร. 30 พ.ย. 2560
163 สด.ร.น. 29 พ.ย. 2560
164 บชร.2 29 พ.ย. 2560
165 มทบ.42 29 พ.ย. 2560
166 ศบบ. 29 พ.ย. 2560
167 สด.ภ.ก. 29 พ.ย. 2560
168 มทบ.31 29 พ.ย. 2560
169 สด.ม.ค. 29 พ.ย. 2560
170 สด.ต.ง. 29 พ.ย. 2560