การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
171 ศร. 27 ก.พ. 2562
172 บชร.2 27 ก.พ. 2562
173 มทบ.32 27 ก.พ. 2562
174 มทบ.28 27 ก.พ. 2562
175 มทบ.29 27 ก.พ. 2562
176 กรม.ทพ.48 27 ก.พ. 2562
177 กรม.ทพ.46 27 ก.พ. 2562
178 มทบ.46 27 ก.พ. 2562
179 บชร.1 27 ก.พ. 2562
180 สด.ร.อ. 27 ก.พ. 2562