การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
171 สด.อ.บ. 30 ม.ค. 2560
172 สด.ย.ส. 30 ม.ค. 2560
173 ศม. 30 ม.ค. 2560
174 สด.ภ.ก. 30 ม.ค. 2560
175 สด.บ.ร. 30 ม.ค. 2560
176 สด.ส.น. 30 ม.ค. 2560
177 กรม.ทพ.42 30 ม.ค. 2560
178 มทบ.36 30 ม.ค. 2560
179 สด.ศ.ก. 30 ม.ค. 2560
180 สด.ต.ร. 30 ม.ค. 2560