การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
171 สด.พ.ร. 27 ก.ย. 2561
172 สด.บ.ก. 27 ก.ย. 2561
173 กรม.ทพ.42 27 ก.ย. 2561
174 สด.น.ภ. 27 ก.ย. 2561
175 สด.อ.จ. 27 ก.ย. 2561
176 สด.ล.พ. 27 ก.ย. 2561
177 มทบ.42 27 ก.ย. 2561
178 มทบ.32 27 ก.ย. 2561
179 มทบ.24 27 ก.ย. 2561
180 สด.น.ฐ. 27 ก.ย. 2561