การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
171 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 29 ส.ค. 2562
172 สด.ช.บ. 29 ส.ค. 2562
173 สด.พ.ร. 29 ส.ค. 2562
174 สด.พ.จ. 29 ส.ค. 2562
175 สด.พ.ล. 29 ส.ค. 2562
176 สด.น.ค. 29 ส.ค. 2562
177 สด.ก.พ. 29 ส.ค. 2562
178 สด.ร.บ. 29 ส.ค. 2562
179 สด.น.ศ. 29 ส.ค. 2562
180 สด.พ.ย. 29 ส.ค. 2562