การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
171 มทบ.46 27 มิ.ย. 2562
172 มทบ.18 27 มิ.ย. 2562
173 มทบ.14 27 มิ.ย. 2562
174 ศบบ. 27 มิ.ย. 2562
175 มทบ.24 27 มิ.ย. 2562
176 มทบ.43 27 มิ.ย. 2562
177 ศร. 27 มิ.ย. 2562
178 บชร.2 27 มิ.ย. 2562
179 มทบ.32 27 มิ.ย. 2562
180 มทบ.28 27 มิ.ย. 2562