การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
171 มทบ.23 27 ก.ค. 2560
172 มทบ.32 27 ก.ค. 2560
173 สด.อ.บ. 27 ก.ค. 2560
174 สด.ร.อ. 27 ก.ค. 2560
175 มทบ.14 27 ก.ค. 2560
176 สด.ก.ท. 27 ก.ค. 2560
177 สด.อ.น. 27 ก.ค. 2560
178 มทบ.12 27 ก.ค. 2560
179 สด.ก.บ. 27 ก.ค. 2560
180 ศบบ. 27 ก.ค. 2560