การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
171 มทบ.36 29 ธ.ค. 2559
172 มทบ.18 29 ธ.ค. 2559
173 สด.พ.บ. 29 ธ.ค. 2559
174 สด.ส.ร. 29 ธ.ค. 2559
175 ศบบ. 29 ธ.ค. 2559
176 มทบ.43 29 ธ.ค. 2559
177 มทบ.28 29 ธ.ค. 2559
178 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 29 ธ.ค. 2559
179 สด.ช.น. 29 ธ.ค. 2559
180 สด.พ.ช. 29 ธ.ค. 2559