การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
171 สด.ม.ห. 30 ส.ค. 2560
172 สด.ส.ร. 30 ส.ค. 2560
173 สด.น.ค. 30 ส.ค. 2560
174 สด.ช.พ. 30 ส.ค. 2560
175 สด.พ.ย. 30 ส.ค. 2560
176 ศบบ. 30 ส.ค. 2560
177 มทบ.21 30 ส.ค. 2560
178 มทบ.210 30 ส.ค. 2560
179 มทบ.14 30 ส.ค. 2560
180 สด.บ.ร. 30 ส.ค. 2560