การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
181 สด.ส.ค. 29 ธ.ค. 2559
182 มทบ.13 29 ธ.ค. 2559
183 มทบ.32 29 ธ.ค. 2559
184 มทบ.41 29 ธ.ค. 2559
185 กช. 29 ธ.ค. 2559
186 พล.ช. 29 ธ.ค. 2559
187 มทบ.16 29 ธ.ค. 2559
188 มทบ.34 29 ธ.ค. 2559
189 มทบ.46 29 ธ.ค. 2559
190 สด.ล.ย. 29 ธ.ค. 2559