การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
181 มทบ.18 27 ก.ย. 2561
182 ศบบ. 27 ก.ย. 2561
183 สด.ร.น. 27 ก.ย. 2561
184 สด.ล.ป. 27 ก.ย. 2561
185 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 27 ก.ย. 2561
186 สด.น.บ. 27 ก.ย. 2561
187 มทบ.23 27 ก.ย. 2561
188 มทบ.13 27 ก.ย. 2561
189 สด.ร.บ. 27 ก.ย. 2561
190 สด.พ.ล 27 ก.ย. 2561