การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
181 สด.น.บ. 26 ก.ค. 2561
182 สด.ส.ก. 26 ก.ค. 2561
183 สด.ส.ป. 26 ก.ค. 2561
184 สด.อ.ด. 26 ก.ค. 2561
185 มทบ.28 26 ก.ค. 2561
186 มทบ.39 26 ก.ค. 2561
187 มทบ.23 26 ก.ค. 2561
188 บชร.4 26 ก.ค. 2561
189 มทบ.12 26 ก.ค. 2561
190 สด.พ.ย. 26 ก.ค. 2561