การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
181 สด.น.ว. 28 พ.ย. 2562
182 สด.พ.ล. 28 พ.ย. 2562
183 สด.ช.บ. 28 พ.ย. 2562
184 สด.พ.ร. 28 พ.ย. 2562
185 สด.พ.จ. 28 พ.ย. 2562
186 สด.ก.พ. 28 พ.ย. 2562
187 สด.ส.ฏ. 28 พ.ย. 2562
188 สด.น.ศ. 28 พ.ย. 2562
189 สด.บ.ก. 28 พ.ย. 2562
190 สด.ส.ป. 28 พ.ย. 2562