การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
181 ศสท.กส.ทบ. 29 เม.ย. 2562
182 มทบ.29 29 เม.ย. 2562
183 มทบ.45 29 เม.ย. 2562
184 มทบ.37 29 เม.ย. 2562
185 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 29 เม.ย. 2562
186 กรม.ทพ.48 29 เม.ย. 2562
187 กรม.ทพ.46 29 เม.ย. 2562
188 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 29 เม.ย. 2562
189 พัน.สบร.21 29 เม.ย. 2562
190 บชร.1 29 เม.ย. 2562