การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
181 สด.ส.ก. 29 พ.ย. 2561
182 สด.ช.ร. 29 พ.ย. 2561
183 กรม.ทพ.48 29 พ.ย. 2561
184 สด.ส.ป. 29 พ.ย. 2561
185 สด.ร.น. 29 พ.ย. 2561
186 สด.น.ธ. 29 พ.ย. 2561
187 สด.ส.ต. 29 พ.ย. 2561
188 สด.ส.ฎ. 29 พ.ย. 2561
189 ศร. 29 พ.ย. 2561
190 มทบ.28 29 พ.ย. 2561