การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
181 สด.ล.ย. 27 ก.พ. 2560
182 มทบ.12 27 ก.พ. 2560
183 สด.พ.ล. 27 ก.พ. 2560
184 พล.ร.9 27 ก.พ. 2560
185 ศร. 27 ก.พ. 2560
186 สด.อ.ด. 27 ก.พ. 2560
187 สด.น.ย. 27 ก.พ. 2560
188 สด.อ.จ. 27 ก.พ. 2560
189 สด.พ.บ. 27 ก.พ. 2560
190 สด.ล.ป. 27 ก.พ. 2560