การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
181 มทบ.42 30 ส.ค. 2560
182 สด.อ.ด. 30 ส.ค. 2560
183 มทบ.37 30 ส.ค. 2560
184 สด.ร.อ. 30 ส.ค. 2560
185 สด.พ.ล. 30 ส.ค. 2560
186 สด.บ.ก. 30 ส.ค. 2560
187 มทบ.28 30 ส.ค. 2560
188 สด.อ.บ. 30 ส.ค. 2560
189 มทบ.19 30 ส.ค. 2560
190 ศสพ. 30 ส.ค. 2560