การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
11 สด.ป.ข. 30 ส.ค. 2562
12 สด.ส.ต. 30 ส.ค. 2562
13 มทบ.21 29 ส.ค. 2562
14 มทบ.13 29 ส.ค. 2562
15 พล.ช. 29 ส.ค. 2562
16 กช. 29 ส.ค. 2562
17 มทบ.16 29 ส.ค. 2562
18 มทบ.39 29 ส.ค. 2562
19 มทบ.12 29 ส.ค. 2562
20 มทบ.46 29 ส.ค. 2562