การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
11 กรม.ทพ.42 28 ธ.ค. 2561
12 สด.น.ว. 28 ธ.ค. 2561
13 สด.ส.น. 28 ธ.ค. 2561
14 สด.พ.ย. 28 ธ.ค. 2561
15 สด.น.บ. 28 ธ.ค. 2561
16 สด.ม.ส. 28 ธ.ค. 2561
17 สด.น.ภ. 28 ธ.ค. 2561
18 สด.ป.ข. 28 ธ.ค. 2561
19 สด.ส.ค. 28 ธ.ค. 2561
20 สด.ส.ต. 28 ธ.ค. 2561