การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
11 มทบ.39 31 มี.ค. 2560
12 สด.ส.ส. 31 มี.ค. 2560
13 สด.น.ภ. 31 มี.ค. 2560
14 สด.ล.พ. 31 มี.ค. 2560
15 สด.ช.ม. 31 มี.ค. 2560
16 สด.พ.ร. 31 มี.ค. 2560
17 มทบ.24 31 มี.ค. 2560
18 ศบบ. 30 มี.ค. 2560
19 กรม.ทพ.22 30 มี.ค. 2560
20 มทบ.310 30 มี.ค. 2560