การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
11 มทบ.34 29 มี.ค. 2562
12 มทบ.44 29 มี.ค. 2562
13 สด.ข.ก. 29 มี.ค. 2562
14 สด.บ.ร. 29 มี.ค. 2562
15 สด.ศ.ก. 29 มี.ค. 2562
16 สด.ม.ค. 29 มี.ค. 2562
17 สด.ย.ส. 29 มี.ค. 2562
18 สด.ช.บ. 29 มี.ค. 2562
19 สด.ร.บ. 29 มี.ค. 2562
20 สด.น.บ. 29 มี.ค. 2562