การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
11 มทบ.210 28 เม.ย. 2560
12 มทบ.24 28 เม.ย. 2560
13 สด.น.ภ. 28 เม.ย. 2560
14 มทบ.44 28 เม.ย. 2560
15 มทบ.34 28 เม.ย. 2560
16 มทบ.14 28 เม.ย. 2560
17 สด.พ.จ. 28 เม.ย. 2560
18 สด.ส.ส. 28 เม.ย. 2560
19 สด.ล.พ. 28 เม.ย. 2560
20 มทบ.29 28 เม.ย. 2560