การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
11 กรม.ทพ.46 28 ก.พ. 2560
12 มทบ.34 28 ก.พ. 2560
13 สด.น.น. 28 ก.พ. 2560
14 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 28 ก.พ. 2560
15 สด.ส.บ. 28 ก.พ. 2560
16 สด.น.ว. 28 ก.พ. 2560
17 มทบ.44 28 ก.พ. 2560
18 สด.ต.ง. 28 ก.พ. 2560
19 มทบ.29 28 ก.พ. 2560
20 สด.ศ.ก. 28 ก.พ. 2560