การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
191 ศร. 27 ก.ย. 2561
192 สด.ภ.ก. 27 ก.ย. 2561
193 สด.ส.น. 27 ก.ย. 2561
194 มทบ.43 27 ก.ย. 2561
195 สด.ป.จ. 27 ก.ย. 2561
196 มทบ.28 27 ก.ย. 2561
197 มทบ.39 27 ก.ย. 2561
198 สด.ย.ล. 27 ก.ย. 2561
199 บชร.1 27 ก.ย. 2561
200 มทบ.21 27 ก.ย. 2561