การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
191 สด.ย.ล. 26 ก.ค. 2561
192 มทบ.22 26 ก.ค. 2561
193 สด.ส.ต. 26 ก.ค. 2561
194 มทบ.27 26 ก.ค. 2561
195 มทบ.32 26 ก.ค. 2561
196 บชร.1 26 ก.ค. 2561
197 มทบ.15 26 ก.ค. 2561
198 มทบ.13 26 ก.ค. 2561
199 พล.ช. 26 ก.ค. 2561
200 กช. 26 ก.ค. 2561