การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
191 สด.ช.น. 30 มี.ค. 2560
192 มทบ.15 30 มี.ค. 2560
193 พล.ช. 30 มี.ค. 2560
194 กช. 30 มี.ค. 2560
195 มทบ.16 30 มี.ค. 2560
196 สด.พ.ท. 30 มี.ค. 2560
197 มทบ.13 30 มี.ค. 2560
198 ศร. 30 มี.ค. 2560
199 ศม. 30 มี.ค. 2560
200 มทบ.32 30 มี.ค. 2560