การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
191 บชร.1 30 ม.ค. 2560
192 มทบ.12 30 ม.ค. 2560
193 สด.ส.ร. 30 ม.ค. 2560
194 สด.พ.ท. 30 ม.ค. 2560
195 สด.ส.ห. 30 ม.ค. 2560
196 พล.ช. 30 ม.ค. 2560
197 กช. 30 ม.ค. 2560
198 มทบ.16 30 ม.ค. 2560
199 สด.น.ศ. 30 ม.ค. 2560
200 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 30 ม.ค. 2560