การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
191 มทบ.15 30 ส.ค. 2560
192 สด.ต.ง. 30 ส.ค. 2560
193 สด.ช.ร. 30 ส.ค. 2560
194 มทบ.45 30 ส.ค. 2560
195 สด.น.ธ. 30 ส.ค. 2560
196 สด.พ.บ. 30 ส.ค. 2560
197 มทบ.12 30 ส.ค. 2560
198 สด.ก.ส. 30 ส.ค. 2560
199 มทบ.32 30 ส.ค. 2560
200 สด.ป.น. 30 ส.ค. 2560