การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
191 สด.ส.ต. 29 ธ.ค. 2559
192 สด.พ.ท. 29 ธ.ค. 2559
193 สด.อ.จ. 29 ธ.ค. 2559
194 สด.ก.ท. 29 ธ.ค. 2559
195 สด.พ.ย. 29 ธ.ค. 2559
196 สด.น.บ. 29 ธ.ค. 2559
197 มทบ.12 29 ธ.ค. 2559
198 มทบ.24 29 ธ.ค. 2559
199 มทบ.25 29 ธ.ค. 2559
200 มทบ.29 28 ธ.ค. 2559