การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
191 สด.ส.ก. 29 พ.ย. 2560
192 บชร.3 29 พ.ย. 2560
193 สด.ช.น. 29 พ.ย. 2560
194 มทบ.23 29 พ.ย. 2560
195 บชร.1 29 พ.ย. 2560
196 มทบ.28 29 พ.ย. 2560
197 มทบ.15 29 พ.ย. 2560
198 สด.น.ธ. 29 พ.ย. 2560
199 สด.ส.ต. 29 พ.ย. 2560
200 มทบ.29 29 พ.ย. 2560