การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
201 สด.น.ค. 28 พ.ย. 2561
202 สด.ภ.ก. 28 พ.ย. 2561
203 บชร.4 28 พ.ย. 2561
204 สด.ต.ก. 28 พ.ย. 2561
205 สด.อ.น. 28 พ.ย. 2561
206 สด.ม.ห. 28 พ.ย. 2561
207 สด.น.น. 28 พ.ย. 2561
208 สด.พ.จ. 28 พ.ย. 2561
209 สด.น.พ. 28 พ.ย. 2561
210 มทบ.21 28 พ.ย. 2561