การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
201 สด.อ.ต. 27 ก.ค. 2560
202 สด.พ.ย. 27 ก.ค. 2560
203 สด.ส.ต. 27 ก.ค. 2560
204 สด.พ.ท. 27 ก.ค. 2560
205 รร.จปร. 27 ก.ค. 2560
206 มทบ.25 26 ก.ค. 2560
207 สด.ส.ร. 26 ก.ค. 2560
208 สด.บ.ร. 26 ก.ค. 2560
209 มทบ.310 26 ก.ค. 2560
210 บชร.2 26 ก.ค. 2560