การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
201 มทบ.26 27 มี.ค. 2563
202 มทบ.210 27 มี.ค. 2563
203 กรม.ทพ.22 27 มี.ค. 2563
204 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 27 มี.ค. 2563
205 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 27 มี.ค. 2563
206 กส.ทบ. 27 มี.ค. 2563
207 ศพปน.พท.ศอพท. 27 มี.ค. 2563
208 ศอว.ศอพท. 27 มี.ค. 2563
209 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 27 มี.ค. 2563
210 มทบ.36 27 มี.ค. 2563