การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
201 สด.พ.จ. 30 พ.ค. 2560
202 สด.น.ค. 30 พ.ค. 2560
203 มทบ.310 30 พ.ค. 2560
204 มทบ.14 30 พ.ค. 2560
205 สด.ล.ป. 30 พ.ค. 2560
206 บชร.1 30 พ.ค. 2560
207 สด.พ.ย. 30 พ.ค. 2560
208 สด.ส.ต. 30 พ.ค. 2560
209 สด.ป.จ. 30 พ.ค. 2560
210 สด.พ.ท. 30 พ.ค. 2560