การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
201 สด.น.น. 30 ส.ค. 2560
202 บชร.4 30 ส.ค. 2560
203 พล.ช. 30 ส.ค. 2560
204 กช. 30 ส.ค. 2560
205 มทบ.16 30 ส.ค. 2560
206 สด.พ.ช. 30 ส.ค. 2560
207 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 30 ส.ค. 2560
208 สด.ล.ป. 30 ส.ค. 2560
209 สด.ส.ป. 30 ส.ค. 2560
210 สด.ป.จ. 30 ส.ค. 2560