การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
201 สด.ต.ง. 27 มิ.ย. 2562
202 สด.พ.ง. 27 มิ.ย. 2562
203 สด.พ.ท. 27 มิ.ย. 2562
204 สด.ช.พ. 27 มิ.ย. 2562
205 สด.น.ธ. 27 มิ.ย. 2562
206 สด.ร.น. 27 มิ.ย. 2562
207 สด.น.ย. 27 มิ.ย. 2562
208 สด.ส.ค. 27 มิ.ย. 2562
209 สด.ภ.ก. 27 มิ.ย. 2562
210 สด.ล.ป. 27 มิ.ย. 2562