การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
201 สด.ล.บ. 28 ธ.ค. 2559
202 สด.ส.ก. 28 ธ.ค. 2559
203 มทบ.210 28 ธ.ค. 2559
204 กรม.ทพ.42 28 ธ.ค. 2559
205 สด.ช.ย. 28 ธ.ค. 2559
206 มทบ.310 28 ธ.ค. 2559
207 มทบ.37 28 ธ.ค. 2559
208 มทบ.19 28 ธ.ค. 2559
209 สด.ย.ส. 28 ธ.ค. 2559
210 ศอว.ศอพท. 28 ธ.ค. 2559