การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
201 สด.ป.จ. 29 พ.ย. 2560
202 มทบ.13 29 พ.ย. 2560
203 มทบ.24 29 พ.ย. 2560
204 ศอว.ศอพท. 28 พ.ย. 2560
205 สง.ปรมน.ทบ. 28 พ.ย. 2560
206 มทบ.21 28 พ.ย. 2560
207 สด.ส.ห. 28 พ.ย. 2560
208 มทบ.12 28 พ.ย. 2560
209 สด.ฉ.ช. 28 พ.ย. 2560
210 สด.อ.น. 28 พ.ย. 2560