การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
201 มทบ.29 27 ก.ย. 2561
202 พัน.สบร.21 27 ก.ย. 2561
203 มทบ.36 27 ก.ย. 2561
204 สด.ส.พ. 27 ก.ย. 2561
205 มทบ.14 27 ก.ย. 2561
206 มทบ.33 27 ก.ย. 2561
207 มทบ.15 27 ก.ย. 2561
208 พล.ช. 27 ก.ย. 2561
209 กช. 26 ก.ย. 2561
210 มทบ.16 27 ก.ย. 2561