การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
201 สด.ล.ป. 27 ก.พ. 2562
202 สด.อ.จ. 27 ก.พ. 2562
203 มทบ.17 26 ก.พ. 2562
204 มทบ.12 26 ก.พ. 2562
205 มทบ.33 26 ก.พ. 2562
206 มทบ.22 26 ก.พ. 2562
207 มทบ.15 26 ก.พ. 2562
208 มทบ.31 26 ก.พ. 2562
209 พล.ร.9 26 ก.พ. 2562
210 มทบ.24 26 ก.พ. 2562