การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
211 สด.ช.บ. 26 ก.ค. 2561
212 บชร.2 26 ก.ค. 2561
213 บชร.3 26 ก.ค. 2561
214 ศอว.ศอพท. 26 ก.ค. 2561
215 สด.ต.ง. 26 ก.ค. 2561
216 สด.ม.ค. 26 ก.ค. 2561
217 สด.ส.ข. 26 ก.ค. 2561
218 สด.น.ศ. 26 ก.ค. 2561
219 มทบ.41 26 ก.ค. 2561
220 มทบ.35 26 ก.ค. 2561