การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
211 มทบ.36 27 พ.ย. 2562
212 มทบ.22 27 พ.ย. 2562
213 มทบ.23 27 พ.ย. 2562
214 มทบ.15 27 พ.ย. 2562
215 พล.ร.9 27 พ.ย. 2562
216 มทบ.31 27 พ.ย. 2562
217 มทบ.43 27 พ.ย. 2562
218 รพ.รร.6 27 พ.ย. 2562
219 มทบ.41 27 พ.ย. 2562
220 รร.จปร. 27 พ.ย. 2562