การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
211 ศอว.ศอพท. 26 ก.ค. 2560
212 มทบ.210 26 ก.ค. 2560
213 สด.พ.ล. 26 ก.ค. 2560
214 สด.ป.จ. 26 ก.ค. 2560
215 สด.บ.ก. 26 ก.ค. 2560
216 สด.ส.ข. 26 ก.ค. 2560
217 สด.ภ.ก. 26 ก.ค. 2560
218 สด.พ.ช. 26 ก.ค. 2560
219 สด.น.ธ. 26 ก.ค. 2560
220 สด.ส.ฎ. 26 ก.ค. 2560