การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
211 สด.ร.ย. 30 พ.ค. 2561
212 มทบ.31 28 พ.ค. 2561
213 มทบ.210 28 พ.ค. 2561
214 มทบ.14 28 พ.ค. 2561
215 มทบ.12 28 พ.ค. 2561
216 มทบ.27 28 พ.ค. 2561
217 มทบ.36 28 พ.ค. 2561
218 ศอว.ศอพท. 28 พ.ค. 2561
219 สด.บ.ก. 28 พ.ค. 2561
220 มทบ.25 28 พ.ค. 2561