การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
211 สด.ส.ห. 28 ธ.ค. 2559
212 สด.ป.จ. 28 ธ.ค. 2559
213 สด.ช.ร. 28 ธ.ค. 2559
214 สด.บ.ก. 28 ธ.ค. 2559
215 บชร.2 28 ธ.ค. 2559
216 สด.ส.น. 28 ธ.ค. 2559
217 สด.ส.ป. 28 ธ.ค. 2559
218 สด.ฉ.ช. 28 ธ.ค. 2559
219 สด.ภ.ก. 28 ธ.ค. 2559
220 พล.ร.9 28 ธ.ค. 2559