การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
211 สด.ส.ข. 28 พ.ย. 2560
212 มทบ.33 28 พ.ย. 2560
213 มทบ.19 28 พ.ย. 2560
214 มทบ.25 28 พ.ย. 2560
215 ศร. 28 พ.ย. 2560
216 สด.ส.ฎ. 28 พ.ย. 2560
217 สด.พ.ช. 28 พ.ย. 2560
218 สด.ล.บ. 28 พ.ย. 2560
219 มทบ.27 28 พ.ย. 2560
220 กรม.ทพ.42 28 พ.ย. 2560