การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
211 สด.ส.ต. 30 ม.ค. 2560
212 มทบ.13 30 ม.ค. 2560
213 รร.จปร. 30 ม.ค. 2560
214 มทบ.46 27 ม.ค. 2560
215 มทบ.21 27 ม.ค. 2560
216 ศพปน.อท.ศอพท. 27 ม.ค. 2560
217 มทบ.27 27 ม.ค. 2560
218 สด.บ.ก. 27 ม.ค. 2560
219 กรม.ทพ.22 27 ม.ค. 2560
220 มทบ.23 27 ม.ค. 2560