การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
211 มทบ.19 26 ก.พ. 2562
212 มทบ.41 26 ก.พ. 2562
213 มทบ.35 26 ก.พ. 2562
214 บชร.3 26 ก.พ. 2562
215 มทบ.310 26 ก.พ. 2562
216 มทบ.45 26 ก.พ. 2562
217 ศสท.กส.ทบ. 26 ก.พ. 2562
218 มทบ.37 26 ก.พ. 2562
219 บชร.4 26 ก.พ. 2562
220 มทบ.26 26 ก.พ. 2562