การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
221 มทบ.26 26 ก.ย. 2561
222 สด.ส.ก. 26 ก.ย. 2561
223 สด.น.ค. 26 ก.ย. 2561
224 สด.ช.พ. 26 ก.ย. 2561
225 สด.ล.บ. 26 ก.ย. 2561
226 สด.ฉ.ช. 26 ก.ย. 2561
227 มทบ.27 26 ก.ย. 2561
228 มทบ.25 26 ก.ย. 2561
229 สด.น.ศ. 26 ก.ย. 2561
230 สด.ส.ป 26 ก.ย. 2561