การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
221 สด.ก.ส. 28 ธ.ค. 2559
222 สด.พ.ล. 28 ธ.ค. 2559
223 สด.อ.น. 28 ธ.ค. 2559
224 สด.ช.พ. 28 ธ.ค. 2559
225 สด.น.ศ. 28 ธ.ค. 2559
226 สด.อ.ท. 28 ธ.ค. 2559
227 สด.ส.ฎ. 28 ธ.ค. 2559
228 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 28 ธ.ค. 2559
229 มทบ.22 28 ธ.ค. 2559
230 สด.ม.ห. 28 ธ.ค. 2559