การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
221 สด.ช.พ. 28 พ.ย. 2560
222 สด.น.ค. 28 พ.ย. 2560
223 สด.ล.ย. 28 พ.ย. 2560
224 มทบ.45 28 พ.ย. 2560
225 สด.น.ย. 28 พ.ย. 2560
226 สด.น.น. 28 พ.ย. 2560
227 สด.ก.ส. 28 พ.ย. 2560
228 สด.ม.ห. 28 พ.ย. 2560
229 มทบ.210 28 พ.ย. 2560
230 มทบ.46 28 พ.ย. 2560