การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
221 สด.ต.ร. 28 พ.ค. 2561
222 สด.ส.ก. 28 พ.ค. 2561
223 มทบ.19 28 พ.ค. 2561
224 สด.ช.บ. 28 พ.ค. 2561
225 กรม.ทพ.42 28 พ.ค. 2561
226 ศพปน.พท.ศอพท. 28 พ.ค. 2561
227 สด.ร.อ. 28 พ.ค. 2561
228 สด.ช.พ. 28 พ.ค. 2561
229 มทบ.37 28 พ.ค. 2561
230 สด.ส.ข. 28 พ.ค. 2561