การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
221 สด.ภ.ก. 29 เม.ย. 2562
222 สด.ล.ป. 29 เม.ย. 2562
223 สด.ล.ย. 29 เม.ย. 2562
224 บชร.2 27 เม.ย. 2562
225 มทบ.12 26 เม.ย. 2562
226 ศสพ. 26 เม.ย. 2562
227 มทบ.33 26 เม.ย. 2562
228 มทบ.36 26 เม.ย. 2562
229 มทบ.22 26 เม.ย. 2562
230 มทบ.23 26 เม.ย. 2562