การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
221 สด.ล.ย. 27 ม.ค. 2560
222 บชร.4 27 ม.ค. 2560
223 มทบ.35 27 ม.ค. 2560
224 สด.อ.ย. 27 ม.ค. 2560
225 มทบ.45 27 ม.ค. 2560
226 บชร.2 27 ม.ค. 2560
227 มทบ.25 27 ม.ค. 2560
228 ศอว.ศอพท. 27 ม.ค. 2560
229 สด.ก.ส. 27 ม.ค. 2560
230 มทบ.22 27 ม.ค. 2560