การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
221 สด.ช.ร. 29 มี.ค. 2560
222 กรม.ทพ.46 29 มี.ค. 2560
223 สด.ส.ข. 29 มี.ค. 2560
224 มทบ.22 29 มี.ค. 2560
225 สด.น.ธ. 29 มี.ค. 2560
226 มทบ.35 29 มี.ค. 2560
227 ศป. 29 มี.ค. 2560
228 ศอว.ศอพท. 29 มี.ค. 2560
229 สด.อ.ย. 29 มี.ค. 2560
230 พล.ร.9 29 มี.ค. 2560