การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
221 บชร.2 26 ก.ค. 2562
222 มทบ.35 26 ก.ค. 2562
223 บชร.3 26 ก.ค. 2562
224 มทบ.310 26 ก.ค. 2562
225 ศสท.กส.ทบ. 26 ก.ค. 2562
226 มทบ.37 26 ก.ค. 2562
227 บชร.4 26 ก.ค. 2562
228 มทบ.26 26 ก.ค. 2562
229 มทบ.210 26 ก.ค. 2562
230 กรม.ทพ.46 26 ก.ค. 2562