การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
221 มทบ.210 26 ก.พ. 2562
222 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 26 ก.พ. 2562
223 ศซส.สพ.ทบ. 26 ก.พ. 2562
224 ศพปน.พท.ศอพท. 26 ก.พ. 2562
225 ศอว.ศอพท. 26 ก.พ. 2562
226 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 26 ก.พ. 2562
227 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 26 ก.พ. 2562
228 สด.น.ม. 26 ก.พ. 2562
229 สด.ช.ม. 26 ก.พ. 2562
230 กรม.ทพ.42 26 ก.พ. 2562