การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
231 สด.อ.ย. 28 ธ.ค. 2559
232 สด.ย.ล. 28 ธ.ค. 2559
233 สด.ช.บ. 28 ธ.ค. 2559
234 มทบ.38 28 ธ.ค. 2559
235 กพ.ทบ. 28 ธ.ค. 2559
236 ศซส.สพ.ทบ. 28 ธ.ค. 2559
237 สด.ก.จ. 28 ธ.ค. 2559
238 มทบ.27 28 ธ.ค. 2559
239 สด.ป.ท. 28 ธ.ค. 2559
240 มทบ.35 28 ธ.ค. 2559