การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
231 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 27 พ.ย. 2562
232 ศพปน.พท.ศอพท. 27 พ.ย. 2562
233 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 27 พ.ย. 2562
234 สด.น.ม. 27 พ.ย. 2562
235 สด.ช.ม. 27 พ.ย. 2562
236 สด.ร.อ. 27 พ.ย. 2562
237 สด.บ.ร. 27 พ.ย. 2562
238 กรม ทพ.42 27 พ.ย. 2562
239 สด.ศ.ก. 27 พ.ย. 2562
240 สด.ก.ส. 27 พ.ย. 2562