การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
231 มทบ.15 26 เม.ย. 2562
232 มทบ.31 26 เม.ย. 2562
233 พล.ร.9 26 เม.ย. 2562
234 มทบ.19 26 เม.ย. 2562
235 มทบ.41 26 เม.ย. 2562
236 บชร.3 26 เม.ย. 2562
237 มทบ.310 26 เม.ย. 2562
238 บชร.4 26 เม.ย. 2562
239 มทบ.26 26 เม.ย. 2562
240 มทบ.210 26 เม.ย. 2562