การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
231 มทบ.29 29 มี.ค. 2560
232 สด.ส.ห. 29 มี.ค. 2560
233 สด.ภ.ก. 29 มี.ค. 2560
234 สด.ส.ท. 29 มี.ค. 2560
235 มทบ.31 29 มี.ค. 2560
236 สด.อ.น. 29 มี.ค. 2560
237 มทบ.27 29 มี.ค. 2560
238 ศพปน.อท.ศอพท. 29 มี.ค. 2560
239 สด.ก.ส. 29 มี.ค. 2560
240 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 29 มี.ค. 2560