การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
231 สด.ต.ร. 28 พ.ย. 2561
232 สด.ล.ย. 28 พ.ย. 2561
233 มทบ.36 28 พ.ย. 2561
234 สด.พ.บ. 28 พ.ย. 2561
235 สด.ก.ส. 28 พ.ย. 2561
236 มทบ.17 28 พ.ย. 2561
237 สด.ย.ส. 28 พ.ย. 2561
238 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 28 พ.ย. 2561
239 สด.พ.ง. 28 พ.ย. 2561
240 มทบ.37 28 พ.ย. 2561