การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
231 บชร.4 26 ก.ค. 2560
232 บชร.3 26 ก.ค. 2560
233 ศพปน.พท.ศอพท. 26 ก.ค. 2560
234 สด.ส.ก. 26 ก.ค. 2560
235 สด.ช.ย. 26 ก.ค. 2560
236 สด.น.พ. 26 ก.ค. 2560
237 สด.พ.จ. 26 ก.ค. 2560
238 สด.ล.ย. 26 ก.ค. 2560
239 มทบ.22 26 ก.ค. 2560
240 สด.ฉ.ช. 26 ก.ค. 2560