การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
231 สด.ส.ท. 27 ม.ค. 2560
232 สด.ร.อ. 27 ม.ค. 2560
233 มทบ.19 27 ม.ค. 2560
234 สด.ม.ห. 27 ม.ค. 2560
235 สด.ล.บ. 27 ม.ค. 2560
236 สด.ช.พ. 27 ม.ค. 2560
237 สด.น.ธ. 27 ม.ค. 2560
238 สด.พ.ง. 27 ม.ค. 2560
239 มทบ.37 27 ม.ค. 2560
240 มทบ.310 27 ม.ค. 2560