การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
241 ศพปน.พท.ศอพท. 26 เม.ย. 2562
242 ศอว.ศอพท. 26 เม.ย. 2562
243 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 26 เม.ย. 2562
244 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 26 เม.ย. 2562
245 สด.น.ม. 26 เม.ย. 2562
246 สด.ช.ม. 26 เม.ย. 2562
247 ศป. 26 เม.ย. 2562
248 สด.ม.ค. 26 เม.ย. 2562
249 สด.พ.ช. 26 เม.ย. 2562
250 สด.น.น. 26 เม.ย. 2562