การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
241 สด.ส.ท. 28 ธ.ค. 2559
242 บชร.4 28 ธ.ค. 2559
243 สด.ส.ข. 28 ธ.ค. 2559
244 สด.น.ธ. 28 ธ.ค. 2559
245 สก.ศ.ก. 28 ธ.ค. 2559
246 ศสท.กส.ทบ. 28 ธ.ค. 2559
247 มทบ.33 28 ธ.ค. 2559
248 กส.ทบ. 28 ธ.ค. 2559
249 สด.ก.พ. 28 ธ.ค. 2559
250 สด.ต.ก. 28 ธ.ค. 2559