การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
241 มทบ.33 29 พ.ค. 2560
242 ศซส.สพ.ทบ. 29 พ.ค. 2560
243 สด.ก.บ. 29 พ.ค. 2560
244 สด.น.พ. 29 พ.ค. 2560
245 ศร. 29 พ.ค. 2560
246 มทบ.35 29 พ.ค. 2560
247 สด.ป.น. 29 พ.ค. 2560
248 สด.ย.ล. 29 พ.ค. 2560
249 สด.ล.ย. 29 พ.ค. 2560
250 สด.ก.พ. 29 พ.ค. 2560