การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
241 สด.ก.จ. 28 พ.ค. 2561
242 สด.อ.ท. 28 พ.ค. 2561
243 บชร.4 28 พ.ค. 2561
244 สด.ส.ห. 28 พ.ค. 2561
245 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 28 พ.ค. 2561
246 มทบ.17 28 พ.ค. 2561
247 สด.พ.ช. 28 พ.ค. 2561
248 สด.อ.ด. 28 พ.ค. 2561
249 สด.ก.ส. 28 พ.ค. 2561
250 มทบ.26 28 พ.ค. 2561