การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
241 สด.ก.จ. 28 พ.ย. 2560
242 ศสท.กส.ทบ. 28 พ.ย. 2560
243 สด.ก.พ. 28 พ.ย. 2560
244 สด.ช.ร. 28 พ.ย. 2560
245 สด.พ.ง. 28 พ.ย. 2560
246 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 28 พ.ย. 2560
247 มทบ.18 28 พ.ย. 2560
248 มทบ.17 28 พ.ย. 2560
249 มทบ.35 28 พ.ย. 2560
250 สด.พ.บ. 28 พ.ย. 2560