การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
241 สด.ก.บ. 28 พ.ย. 2561
242 สด.ส.ห. 28 พ.ย. 2561
243 มทบ.12 28 พ.ย. 2561
244 กส.ทบ. 28 พ.ย. 2561
245 สด.ส.ข. 28 พ.ย. 2561
246 สด.ฉ.ช. 28 พ.ย. 2561
247 สด.ศ.ก. 28 พ.ย. 2561
248 สด.ป.น. 28 พ.ย. 2561
249 มทบ.310 28 พ.ย. 2561
250 สด.พ.ช. 28 พ.ย. 2561