การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
241 กส.ทบ. 26 ก.ค. 2561
242 สด.ก.ส. 26 ก.ค. 2561
243 สด.ก.จ. 26 ก.ค. 2561
244 สด.ส.ห. 26 ก.ค. 2561
245 สด.ร.อ. 26 ก.ค. 2561
246 สด.ช.ร. 26 ก.ค. 2561
247 สด.ต.ก. 26 ก.ค. 2561
248 สด.ก.พ. 26 ก.ค. 2561
249 สด.ช.ย. 26 ก.ค. 2561
250 ศม. 26 ก.ค. 2561