การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
251 ศซส.สพ.ทบ. 28 พ.ย. 2561
252 สด.น.ม. 28 พ.ย. 2561
253 มทบ.35 28 พ.ย. 2561
254 สด.อ.ท. 28 พ.ย. 2561
255 สด.ส.บ. 28 พ.ย. 2561
256 บชร.3 28 พ.ย. 2561
257 สด.ส.ส. 28 พ.ย. 2561
258 สด.ก.พ. 28 พ.ย. 2561
259 สด.ส.ท. 28 พ.ย. 2561
260 สด.ช.ม. 28 พ.ย. 2561