การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
251 สด.ก.จ. 26 ก.ค. 2560
252 สด.ก.พ. 26 ก.ค. 2560
253 สด.ช.ร. 26 ก.ค. 2560
254 สด.ย.ล. 26 ก.ค. 2560
255 มทบ.17 26 ก.ค. 2560
256 ศซส.สพ.ทบ. 26 ก.ค. 2560
257 สด.น.ม. 26 ก.ค. 2560
258 มทบ.26 26 ก.ค. 2560
259 มทบ.45 26 ก.ค. 2560
260 มทบ.27 26 ก.ค. 2560