การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
251 สด.ส.ฎ. 28 พ.ค. 2561
252 มทบ.35 28 พ.ค. 2561
253 มทบ.33 28 พ.ค. 2561
254 สด.ป.น. 28 พ.ค. 2561
255 สด.ส.น. 28 พ.ค. 2561
256 สด.ย.ส. 28 พ.ค. 2561
257 กส.ทบ. 28 พ.ค. 2561
258 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 28 พ.ค. 2561
259 สด.น.พ. 28 พ.ค. 2561
260 บชร.3 28 พ.ค. 2561