การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
251 สด.ก.บ. 28 ธ.ค. 2559
252 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 28 ธ.ค. 2559
253 สด.ร.ย. 28 ธ.ค. 2559
254 สด.น.พ. 28 ธ.ค. 2559
255 สด.พ.ง. 28 ธ.ค. 2559
256 สด.ป.น. 28 ธ.ค. 2559
257 มทบ.45 28 ธ.ค. 2559
258 สด.อ.ต. 28 ธ.ค. 2559
259 มทบ.17 28 ธ.ค. 2559
260 มทบ.21 28 ธ.ค. 2559