การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
251 สด.ส.บ. 27 พ.ย. 2562
252 สด.อ.ต. 27 พ.ย. 2562
253 สด.ร.ย. 27 พ.ย. 2562
254 สด.ส.ก. 27 พ.ย. 2562
255 สด.ป.จ. 27 พ.ย. 2562
256 สด.ส.ข. 27 พ.ย. 2562
257 สด.พ.บ. 27 พ.ย. 2562
258 สด.ป.ท. 27 พ.ย. 2562
259 สด.ส.ส. 27 พ.ย. 2562
260 สด.พ.ท. 27 พ.ย. 2562