การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
261 สด.น.ม. 29 มี.ค. 2560
262 สด.ร.ย. 29 มี.ค. 2560
263 ศซส.สพ.ทบ. 29 มี.ค. 2560
264 สด.อ.ต. 29 มี.ค. 2560
265 สด.ส.พ. 29 มี.ค. 2560
266 สด.ช.ย. 29 มี.ค. 2560
267 มทบ.33 29 มี.ค. 2560
268 มทบ.37 29 มี.ค. 2560
269 รร.นส.ทบ. 28 มี.ค. 2560
270 กรม.ทพ.42 28 มี.ค. 2560