การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
261 สด.จ.บ. 29 ส.ค. 2560
262 มทบ.18 29 ส.ค. 2560
263 มทบ.22 29 ส.ค. 2560
264 พล.ร.9 29 ส.ค. 2560
265 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 29 ส.ค. 2560
266 สด.น.ฐ. 29 ส.ค. 2560
267 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 29 ส.ค. 2560
268 ศพปน.อท.ศอพท. 29 ส.ค. 2560
269 มทบ.35 29 ส.ค. 2560
270 ศซส.สพ.ทบ. 29 ส.ค. 2560