การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
261 มทบ.35 26 ก.ค. 2560
262 สด.น.ฐ. 26 ก.ค. 2560
263 สด.จ.บ. 26 ก.ค. 2560
264 พล.ร.9 26 ก.ค. 2560
265 มทบ.33 25 ก.ค. 2560
266 ศม. 25 ก.ค. 2560
267 มทบ.29 25 ก.ค. 2560
268 ศสพ. 25 ก.ค. 2560
269 สด.ต.ร. 25 ก.ค. 2560
270 ศป. 25 ก.ค. 2560