การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
261 มทบ.15 28 ธ.ค. 2559
262 สด.น.ม. 28 ธ.ค. 2559
263 บชร.1 28 ธ.ค. 2559
264 ศม. 28 ธ.ค. 2559
265 มทบ.26 28 ธ.ค. 2559
266 ศพปน.พท.ศอพท. 28 ธ.ค. 2559
267 สด.ส.พ. 28 ธ.ค. 2559
268 สด.จ.บ. 28 ธ.ค. 2559
269 รร.จปร. 28 ธ.ค. 2559
270 ศป. 27 ธ.ค. 2559