การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
261 สด.น.ม. 28 พ.ค. 2561
262 ศสท.กส.ทบ. 28 พ.ค. 2561
263 สด.พ.ง. 28 พ.ค. 2561
264 สด.ส.ท. 28 พ.ค. 2561
265 ศซส.สพ.ทบ. 28 พ.ค. 2561
266 สด.ก.พ. 28 พ.ค. 2561
267 สด.พ.บ. 28 พ.ค. 2561
268 สด.ช.ร. 28 พ.ค. 2561
269 สด.ส.ส. 28 พ.ค. 2561
270 สด.จ.บ. 28 พ.ค. 2561