การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
261 มทบ.15 28 พ.ย. 2561
262 สด.จ.บ. 28 พ.ย. 2561
263 สด.ล.พ. 28 พ.ย. 2561
264 บชร.2 28 พ.ย. 2561
265 ศพปน.พท.ศอพท. 28 พ.ย. 2561
266 ศสพ. 28 พ.ย. 2561
267 มทบ.18 28 พ.ย. 2561
268 มทบ.33 28 พ.ย. 2561
269 สด.ร.ย. 28 พ.ย. 2561
270 กรม.ทพ.42 27 พ.ย. 2561