การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
261 สด.ฉ.ช. 27 ม.ค. 2560
262 สด.ก.บ. 27 ม.ค. 2560
263 สด.จ.บ. 27 ม.ค. 2560
264 สด.อ.ต. 27 ม.ค. 2560
265 มทบ.26 27 ม.ค. 2560
266 พล.ร.9 27 ม.ค. 2560
267 บชร.3 26 ม.ค. 2560
268 ศสพ. 26 ม.ค. 2560
269 ศป. 26 ม.ค. 2560
270 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 26 ม.ค. 2560