การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
271 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 27 พ.ย. 2560
272 ศป. 27 พ.ย. 2560
273 ศสพ. 27 พ.ย. 2560
274 มทบ.38 23 พ.ย. 2560
275 สด.ร.อ. 21 พ.ย. 2560
276 ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ. 9 พ.ย. 2560
277 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 8 พ.ย. 2560
278 กรม.ทพ.46 7 พ.ย. 2560
279 กรม.ทพ.22 3 พ.ย. 2560
280 ม.พัน.2 ศม. 1 พ.ย. 2560