การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
271 มทบ.38 24 ก.พ. 2560
272 ศป. 23 ก.พ. 2560
273 ศสพ. 23 ก.พ. 2560
274 บชร.3 23 ก.พ. 2560
275 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 23 ก.พ. 2560
276 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 23 ก.พ. 2560
277 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 6 ก.พ. 2560
278 สด.ช.ร. 1 ก.พ. 2560
279 สด.น.ย. 31 ม.ค. 2560
280 สด.ต.ง. 31 ม.ค. 2560