การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
271 ศสพ. 26 พ.ค. 2560
272 ศป. 25 พ.ค. 2560
273 สด.ส.ต. 4 พ.ค. 2560
274 สด.ข.ก. 2 พ.ค. 2560
275 สด.ป.ท. 2 พ.ค. 2560
276 กรม.ทพ.22 28 เม.ย. 2560
277 มทบ.39 28 เม.ย. 2560
278 สด.ร.บ. 28 เม.ย. 2560
279 สด.ช.ม. 28 เม.ย. 2560
280 สด.อ.ด. 28 เม.ย. 2560