การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
271 สด.พ.ง. 26 ก.พ. 2563
272 สด.ย.ล. 26 ก.พ. 2563
273 มทบ.25 26 ก.พ. 2563
274 สด.ส.พ. 26 ก.พ. 2563
275 สด.ล.ย. 26 ก.พ. 2563
276 สด.ช.น. 25 ก.พ. 2563
277 สด.อ.จ. 25 ก.พ. 2563
278 มทบ.22 25 ก.พ. 2563
279 รร.นส.ทบ. 25 ก.พ. 2563
280 ศซส.สพ.ทบ. 25 ก.พ. 2563