การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
271 บชร.3 28 ส.ค. 2560
272 ม.พัน.22 ศม. 28 ส.ค. 2560
273 ศป. 28 ส.ค. 2560
274 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 28 ส.ค. 2560
275 ศม. 28 ส.ค. 2560
276 มทบ.38 25 ส.ค. 2560
277 กรม.ทพ.46 7 ส.ค. 2560
278 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 3 ส.ค. 2560
279 กรม.ทพ.22 1 ส.ค. 2560
280 สด.น.ภ. 1 ส.ค. 2560