การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
271 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 28 มี.ค. 2560
272 ศสพ. 28 มี.ค. 2560
273 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 28 มี.ค. 2560
274 บชร.3 27 มี.ค. 2560
275 มทบ.38 27 มี.ค. 2560
276 สด.จ.บ. 27 มี.ค. 2560
277 รร.ม.ศม. 24 มี.ค. 2560
278 สด.พ.บ. 13 มี.ค. 2560
279 สด.ข.ก. 1 มี.ค. 2560
280 สด.ร.บ. 1 มี.ค. 2560