การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
271 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 26 ม.ค. 2560
272 มทบ.17 26 ม.ค. 2560
273 มทบ.38 25 ม.ค. 2560
274 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 10 ม.ค. 2560
275 สด.พ.จ. 4 ม.ค. 2560
276 กรม.ทพ.22 30 ธ.ค. 2559
277 สด.อ.บ. 30 ธ.ค. 2559
278 สด.ม.ค. 30 ธ.ค. 2559
279 สด.ช.ม. 30 ธ.ค. 2559
280 สด.ร.บ. 30 ธ.ค. 2559