การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
271 สด.ต.ร. 26 มิ.ย. 2562
272 สด.พ.บ. 26 มิ.ย. 2562
273 สด.ส.ส. 26 มิ.ย. 2562
274 สด.อ.ท. 26 มิ.ย. 2562
275 สด.ก.บ. 26 มิ.ย. 2562
276 สด.ย.ล. 26 มิ.ย. 2562
277 กส.ทบ. 26 มิ.ย. 2562
278 สด.ช.น. 26 มิ.ย. 2562
279 สด.ล.ย. 26 มิ.ย. 2562
280 ศม. 26 มิ.ย. 2562