การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
271 ศร. 27 ธ.ค. 2559
272 บชร.3 27 ธ.ค. 2559
273 สด.น.ฐ. 27 ธ.ค. 2559
274 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 27 ธ.ค. 2559
275 ศสพ. 26 ธ.ค. 2559
276 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 8 ธ.ค. 2559
277 สด.น.ภ. 2 ธ.ค. 2559
278 สด.น.ค. 2 ธ.ค. 2559
279 กรม.ทพ.22 2 ธ.ค. 2559
280 สด.ม.ค. 1 ธ.ค. 2559