การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
271 สด.ช.น. 26 ก.พ. 2562
272 สด.ล.ย. 26 ก.พ. 2562
273 มทบ.25 25 ก.พ. 2562
274 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 25 ก.พ. 2562
275 ศป. 25 ก.พ. 2562
276 มทบ.38 25 ก.พ. 2562
277 สด.ก.จ. 25 ก.พ. 2562
278 สด.ส.พ. 25 ก.พ. 2562
279 ศม. 25 ก.พ. 2562
280 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 1 ก.พ. 2562