การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
271 สด.ส.พ. 27 พ.ค. 2561
272 สด.ต.ง. 26 พ.ค. 2561
273 ศป. 26 พ.ค. 2561
274 มทบ.38 28 พ.ค. 2561
275 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 25 พ.ค. 2561
276 ศสพ. 24 พ.ค. 2561
277 ศม. 24 พ.ค. 2561
278 ม.พัน.22 ศม. 3 พ.ค. 2561
279 มทบ.27 30 เม.ย. 2561
280 สด.พ.ร. 30 เม.ย. 2561