การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
281 สด.จ.บ. 26 ก.ย. 2561
282 สด.ป.ท. 26 ก.ย. 2561
283 มทบ.35 26 ก.ย. 2561
284 มทบ.38 26 ก.ย. 2561
285 ศป. 26 ก.ย. 2561
286 บชร.3 25 ก.ย. 2561
287 ศซส.สพ.ทบ. 25 ก.ย. 2561
288 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 25 ก.ย. 2561
289 สด.ก.จ. 25 ก.ย. 2561
290 ศม. 24 ก.ย. 2561