การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
281 สด.ส.บ. 28 เม.ย. 2560
282 สด.พ.ร. 28 เม.ย. 2560
283 มทบ.210 28 เม.ย. 2560
284 มทบ.24 28 เม.ย. 2560
285 สด.น.ภ. 28 เม.ย. 2560
286 มทบ.44 28 เม.ย. 2560
287 มทบ.34 28 เม.ย. 2560
288 มทบ.14 28 เม.ย. 2560
289 สด.พ.จ. 28 เม.ย. 2560
290 สด.ส.ส. 28 เม.ย. 2560