การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
281 ศป. 22 ส.ค. 2562
282 พัน.จจ. 13 ส.ค. 2562
283 พัน.นร.รร.ส.สส. 13 ส.ค. 2562
284 กรม.ทพ.47 6 ส.ค. 2562
285 พัน.นร.กรม.รร.ร.ศร. 1 ส.ค. 2562
286 มทบ.31 31 ก.ค. 2562
287 รร.จปร. 31 ก.ค. 2562
288 มทบ.44 31 ก.ค. 2562
289 สด.ข.ก. 31 ก.ค. 2562
290 สด.ย.ส. 31 ก.ค. 2562