การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
281 กรม.ทพ.22 28 ก.พ. 2560
282 มทบ.43 28 ก.พ. 2560
283 สด.ส.ค. 28 ก.พ. 2560
284 สด.ช.ม. 28 ก.พ. 2560
285 สด.น.ภ. 28 ก.พ. 2560
286 มทบ.39 28 ก.พ. 2560
287 สด.ป.ข. 28 ก.พ. 2560
288 สด.ป.ท. 28 ก.พ. 2560
289 กรม.ทพ.46 28 ก.พ. 2560
290 มทบ.34 28 ก.พ. 2560