การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
281 สด.ช.น. 25 มี.ค. 2563
282 ศม. 25 มี.ค. 2563
283 ศม. 25 มี.ค. 2563
284 พัน.จ.จ. 12 มี.ค. 2563
285 สด.ม.ส. 2 มี.ค. 2563
286 มทบ.42 28 ก.พ. 2563
287 กรม.ทพ.46 28 ก.พ. 2563
288 สด.พ.ร. 28 ก.พ. 2563
289 สด.ร.บ. 28 ก.พ. 2563
290 สด.น.ภ. 28 ก.พ. 2563