การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
281 กรม.ทพ.47 2 ก.ค. 2561
282 สด.ป.ท. 2 ก.ค. 2561
283 มทบ.24 2 ก.ค. 2561
284 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 29 มิ.ย. 2561
285 มทบ.34 29 มิ.ย. 2561
286 มทบ.23 29 มิ.ย. 2561
287 สด.ส.ค. 29 มิ.ย. 2561
288 กรม.ทพ.22 29 มิ.ย. 2561
289 สด.น.ว. 29 มิ.ย. 2561
290 สด.พ.ร. 29 มิ.ย. 2561