การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
281 สด.ม.ส. 1 ก.พ. 2562
282 มทบ.44 31 ม.ค. 2562
283 ศสท.กส.ทบ. 31 ม.ค. 2562
284 สด.ข.ก. 31 ม.ค. 2562
285 สด.น.ว. 31 ม.ค. 2562
286 สด.ร.บ. 31 ม.ค. 2562
287 สด.ล.พ. 31 ม.ค. 2562
288 สด.อ.น. 31 ม.ค. 2562
289 สด.น.ภ. 31 ม.ค. 2562
290 สด.ต.ร. 31 ม.ค. 2562