การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
281 ศซส.สพ.ทบ. 25 มิ.ย. 2562
282 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 25 มิ.ย. 2562
283 ศป. 25 มิ.ย. 2562
284 มทบ.38 25 มิ.ย. 2562
285 มทบ.25 25 มิ.ย. 2562
286 สด.ส.พ. 25 มิ.ย. 2562
287 สด.ก.จ. 25 มิ.ย. 2562
288 สด.ม.ค. 19 มิ.ย. 2562
289 พัน.จ.จ. 11 มิ.ย. 2562
290 สด.น.ว. 7 มิ.ย. 2562