การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
281 มทบ.210 31 ต.ค. 2561
282 มทบ.34 31 ต.ค. 2561
283 สด.อ.บ. 31 ต.ค. 2561
284 สด.น.ว. 31 ต.ค. 2561
285 สด.น.ย. 31 ต.ค. 2561
286 สด.ม.ส. 31 ต.ค. 2561
287 กรม.ทพ.46 31 ต.ค. 2561
288 สด.พ.ร. 31 ต.ค. 2561
289 มทบ.23 31 ต.ค. 2561
290 สด.ข.ก. 31 ต.ค. 2561