การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
21 มทบ.12 28 มิ.ย. 2561
22 สด.น.ย. 28 มิ.ย. 2561
23 มทบ.39 28 มิ.ย. 2561
24 สด.ม.ส. 28 มิ.ย. 2561
25 สด.ฉ.ช. 28 มิ.ย. 2561
26 สด.บ.ร. 28 มิ.ย. 2561
27 สด.ม.ค. 28 มิ.ย. 2561
28 สด.ป.จ. 28 มิ.ย. 2561
29 สด.พ.ล. 28 มิ.ย. 2561
30 มทบ.28 28 มิ.ย. 2561