การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
21 สด.ป.ท. 30 ธ.ค. 2560
22 สด.ส.ส. 30 ธ.ค. 2560
23 มทบ.39 30 ธ.ค. 2560
24 มทบ.42 30 ธ.ค. 2560
25 มทบ.45 30 ธ.ค. 2560
26 มทบ.25 30 ธ.ค. 2560
27 กรม.ทพ.46 30 ธ.ค. 2560
28 กรม.ทพ.42 30 ธ.ค. 2560
29 สด.ส.ร. 30 ธ.ค. 2560
30 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 30 ธ.ค. 2560