การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
21 มทบ.14 30 มี.ค. 2560
22 สด.บ.ร. 30 มี.ค. 2560
23 สด.ต.ร. 30 มี.ค. 2560
24 สด.ป.จ. 30 มี.ค. 2560
25 มทบ.34 30 มี.ค. 2560
26 สด.น.น. 30 มี.ค. 2560
27 สด.น.บ. 30 มี.ค. 2560
28 สด.ต.ง. 30 มี.ค. 2560
29 สด.ส.น. 30 มี.ค. 2560
30 สด.อ.บ. 30 มี.ค. 2560