การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
21 พล.ช. 30 ก.ค. 2562
22 กช. 30 ก.ค. 2562
23 มทบ.16 30 ก.ค. 2562
24 มทบ.39 30 ก.ค. 2562
25 มทบ.12 30 ก.ค. 2562
26 มทบ.18 30 ก.ค. 2562
27 มทบ.42 30 ก.ค. 2562
28 ศบบ. 30 ก.ค. 2562
29 มทบ.43 30 ก.ค. 2562
30 ศร. 30 ก.ค. 2562