การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
21 มทบ.16 27 มิ.ย. 2562
22 มทบ.39 27 ก.ย. 2562
23 มทบ.46 27 ก.ย. 2562
24 มทบ.18 27 ก.ย. 2562
25 มทบ.22 27 ก.ย. 2562
26 ศบบ. 27 ก.ย. 2562
27 มทบ.24 27 ก.ย. 2562
28 ศร. 27 ก.ย. 2562
29 มทบ.32 27 ก.ย. 2562
30 มทบ.34 27 ก.ย. 2562