การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
291 สด.ป.ข. 31 ม.ค. 2562
292 สด.ก.ท. 31 ม.ค. 2562
293 สด.ส.ค. 31 ม.ค. 2562
294 มทบ.21 30 ม.ค. 2562
295 มทบ.13 30 ม.ค. 2562
296 พล.ช. 30 ม.ค. 2562
297 กช. 30 ม.ค. 2562
298 มทบ.16 30 ม.ค. 2562
299 มทบ.39 30 ม.ค. 2562
300 มทบ.12 30 ม.ค. 2562