การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
291 มทบ.39 29 มี.ค. 2562
292 ศบบ. 29 มี.ค. 2562
293 บชร.2 29 มี.ค. 2562
294 รร.จปร. 29 มี.ค. 2562
295 มทบ.34 29 มี.ค. 2562
296 มทบ.44 29 มี.ค. 2562
297 สด.ข.ก. 29 มี.ค. 2562
298 สด.บ.ร. 29 มี.ค. 2562
299 สด.ศ.ก. 29 มี.ค. 2562
300 สด.ม.ค. 29 มี.ค. 2562