การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
291 มทบ.44 29 มิ.ย. 2561
292 สด.ช.ม. 29 มิ.ย. 2561
293 สด.ร.บ. 29 มิ.ย. 2561
294 สด.ป.ข. 29 มิ.ย. 2561
295 สด.ข.ก. 29 มิ.ย. 2561
296 สด.ล.พ. 29 มิ.ย. 2561
297 รร.จปร. 29 มิ.ย. 2561
298 มทบ.12 28 มิ.ย. 2561
299 สด.น.ย. 28 มิ.ย. 2561
300 มทบ.39 28 มิ.ย. 2561