การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
291 สด.ล.พ. 28 เม.ย. 2560
292 มทบ.29 28 เม.ย. 2560
293 สด.ม.ส. 28 เม.ย. 2560
294 สด.ศ.ก. 28 เม.ย. 2560
295 สด.ต.ร. 28 เม.ย. 2560
296 สด.ป.ข. 28 เม.ย. 2560
297 รร.จปร. 28 เม.ย. 2560
298 มทบ.13 27 เม.ย. 2560
299 ศบบ. 27 เม.ย. 2560
300 มทบ.46 27 เม.ย. 2560