การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
291 สด.ช.น. 21 ก.ย. 2561
292 ม.พัน.22 ศม. 17 ก.ย. 2561
293 กรม.ทพ.46 3 ก.ย. 2561
294 สด.น.ภ. 3 ก.ย. 2561
295 สด.น.ย. 31 ส.ค. 2561
296 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 31 ส.ค. 2561
297 สด.อ.บ. 31 ส.ค. 2561
298 รร.จปร. 31 ส.ค. 2561
299 สด.น.ว. 31 ส.ค. 2561
300 สด.ป.ท. 31 ส.ค. 2561