การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
291 กรม.ทพ.46 31 ม.ค. 2563
292 สด.ย.ส. 31 ม.ค. 2563
293 สด.น.ว. 31 ม.ค. 2563
294 สด.ช.ย. 31 ม.ค. 2563
295 สด.พ.ร. 31 ม.ค. 2563
296 สด.น.ภ. 31 ม.ค. 2563
297 สด.ช.พ. 31 ม.ค. 2563
298 สด.ส.ต. 31 ม.ค. 2563
299 สด.ข.ก. 31 ม.ค. 2563
300 สด.ป.ข. 31 ม.ค. 2563