การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
291 บชร.2 30 เม.ย. 2561
292 มทบ.45 30 เม.ย. 2561
293 สด.พ.ท. 30 เม.ย. 2561
294 สด.ล.พ. 30 เม.ย. 2561
295 สด.ร.บ. 30 เม.ย. 2561
296 มทบ.34 30 เม.ย. 2561
297 สด.น.ฐ. 30 เม.ย. 2561
298 สด.ป.ท. 30 เม.ย. 2561
299 สด.ส.ส. 30 เม.ย. 2561
300 สด.ส.บ. 30 เม.ย. 2561