การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
301 สด.น.ย. 29 ธ.ค. 2559
302 มทบ.14 29 ธ.ค. 2559
303 มทบ.39 29 ธ.ค. 2559
304 สด.ต.ร. 29 ธ.ค. 2559
305 มทบ.31 29 ธ.ค. 2559
306 มทบ.23 29 ธ.ค. 2559
307 มทบ.36 29 ธ.ค. 2559
308 มทบ.18 29 ธ.ค. 2559
309 สด.พ.บ. 29 ธ.ค. 2559
310 สด.ส.ร. 29 ธ.ค. 2559