การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
301 มทบ.24 29 พ.ย. 2559
302 มทบ.46 29 พ.ย. 2559
303 บชร.2 29 พ.ย. 2559
304 สด.น.น. 29 พ.ย. 2559
305 มทบ.12 29 พ.ย. 2559
306 สด.ป.จ. 29 พ.ย. 2559
307 สด.ล.ย. 29 พ.ย. 2559
308 กรม.ทพ.42 29 พ.ย. 2559
309 สด.บ.ร. 29 พ.ย. 2559
310 มทบ.34 29 พ.ย. 2559