การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
301 มทบ.46 30 ต.ค. 2560
302 สด.สร. 30 ต.ค. 2560
303 ศร. 30 ต.ค. 2560
304 ศบบ. 30 ต.ค. 2560
305 มทบ.14 30 ต.ค. 2560
306 สด.ล.บ. 30 ต.ค. 2560
307 สด.ร.น. 30 ต.ค. 2560
308 มทบ.42 30 ต.ค. 2560
309 สด.พ.ท. 30 ต.ค. 2560
310 สด.น.ย. 30 ต.ค. 2560