การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
301 สด.ม.ค. 29 ก.ค. 2560
302 สด.พ.ง. 29 ก.ค. 2560
303 กรม.ทพ.42 29 ก.ค. 2560
304 มทบ.42 29 ก.ค. 2560
305 สด.อ.ด. 27 ก.ค. 2560
306 มทบ.21 27 ก.ค. 2560
307 สด.ส.น. 27 ก.ค. 2560
308 สด.อ.ย. 27 ก.ค. 2560
309 มทบ.23 27 ก.ค. 2560
310 มทบ.32 27 ก.ค. 2560