การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
301 สด.ส.ค. 31 พ.ค. 2562
302 มทบ.21 30 พ.ค. 2562
303 มทบ.13 30 พ.ค. 2562
304 พล.ช. 30 พ.ค. 2562
305 กช. 30 พ.ค. 2562
306 มทบ.16 30 พ.ค. 2562
307 มทบ.39 30 พ.ค. 2562
308 มทบ.27 30 พ.ค. 2562
309 มทบ.18 30 พ.ค. 2562
310 มทบ.42 30 พ.ค. 2562