การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
301 กรม.ทพ.22 30 ต.ค. 2561
302 กรม.ทพ.42 30 ต.ค. 2561
303 สด.น.ภ. 30 ต.ค. 2561
304 สด.น.ธ. 30 ต.ค. 2561
305 สด.ช.ม. 30 ต.ค. 2561
306 มทบ.13 30 ต.ค. 2561
307 มทบ.24 30 ต.ค. 2561
308 สด.ส.ก. 30 ต.ค. 2561
309 สด.น.น. 30 ต.ค. 2561
310 สด.พ.ท. 30 ต.ค. 2561