การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
301 มทบ.21 30 ม.ค. 2563
302 มทบ.13 30 ม.ค. 2563
303 พล.ช. 30 ม.ค. 2563
304 กช. 30 ม.ค. 2563
305 มทบ.16 30 ม.ค. 2563
306 มทบ.39 30 ม.ค. 2563
307 มทบ.42 30 ม.ค. 2563
308 ศบบ. 30 ม.ค. 2563
309 บชร.2 30 ม.ค. 2563
310 มทบ.32 30 ม.ค. 2563