การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
301 สด.ย.ส. 29 มี.ค. 2562
302 สด.ช.บ. 29 มี.ค. 2562
303 สด.ร.บ. 29 มี.ค. 2562
304 สด.น.บ. 29 มี.ค. 2562
305 สด.ม.ส. 29 มี.ค. 2562
306 สด.ป.ข. 29 มี.ค. 2562
307 มทบ.21 28 มี.ค. 2562
308 มทบ.13 28 มี.ค. 2562
309 พล.ช. 28 มี.ค. 2562
310 กช. 28 มี.ค. 2562