การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
311 มทบ.36 30 ส.ค. 2561
312 มทบ.42 30 ส.ค. 2561
313 สด.พ.ท. 30 ส.ค. 2561
314 กรม.ทพ.42 30 ส.ค. 2561
315 สด.ส.ก. 30 ส.ค. 2561
316 มทบ.24 30 ส.ค. 2561
317 สด.น.บ. 30 ส.ค. 2561
318 มทบ.29 30 ส.ค. 2561
319 มทบ.27 30 ส.ค. 2561
320 สด.อ.จ. 30 ส.ค. 2561