การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
311 สด.ล.บ. 30 ต.ค. 2561
312 สด.ส.ฎ. 30 ต.ค. 2561
313 สด.บ.ก. 30 ต.ค. 2561
314 สด.น.ฐ. 30 ต.ค. 2561
315 ศบบ. 30 ต.ค. 2561
316 มทบ.42 30 ต.ค. 2561
317 มทบ.31 30 ต.ค. 2561
318 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 30 ต.ค. 2561
319 สด.ป.จ. 30 ต.ค. 2561
320 สด.อ.ด. 30 ต.ค. 2561