การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
311 สด.อ.บ. 30 ม.ค. 2560
312 สด.ย.ส. 30 ม.ค. 2560
313 ศม. 30 ม.ค. 2560
314 สด.ภ.ก. 30 ม.ค. 2560
315 สด.บ.ร. 30 ม.ค. 2560
316 สด.ส.น. 30 ม.ค. 2560
317 กรม.ทพ.42 30 ม.ค. 2560
318 มทบ.36 30 ม.ค. 2560
319 สด.ศ.ก. 30 ม.ค. 2560
320 สด.ต.ร. 30 ม.ค. 2560