การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
311 ศบบ. 29 ธ.ค. 2559
312 มทบ.43 29 ธ.ค. 2559
313 มทบ.28 29 ธ.ค. 2559
314 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 29 ธ.ค. 2559
315 สด.ช.น. 29 ธ.ค. 2559
316 สด.พ.ช. 29 ธ.ค. 2559
317 สด.ส.ค. 29 ธ.ค. 2559
318 มทบ.13 29 ธ.ค. 2559
319 มทบ.32 29 ธ.ค. 2559
320 มทบ.41 29 ธ.ค. 2559