การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
311 ศบบ. 30 พ.ค. 2562
312 มทบ.43 30 พ.ค. 2562
313 ศร. 30 พ.ค. 2562
314 มทบ.32 30 พ.ค. 2562
315 มทบ.45 30 พ.ค. 2562
316 มทบ.28 30 พ.ค. 2562
317 มทบ.210 30 พ.ค. 2562
318 กรม.ทพ.48 30 พ.ค. 2562
319 กรม.ทพ.46 30 พ.ค. 2562
320 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 30 พ.ค. 2562