การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
311 บชร.1 27 ก.พ. 2563
312 มทบ.29 27 ก.พ. 2563
313 กรม.ทพ.48 27 ก.พ. 2563
314 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 27 ก.พ. 2563
315 สด.อ.บ. 27 ก.พ. 2563
316 สด.อ.ด. 27 ก.พ. 2563
317 สด.ช.ร. 27 ก.พ. 2563
318 สด.น.ว. 27 ก.พ. 2563
319 สด.ส.น. 27 ก.พ. 2563
320 สด.ช.บ. 27 ก.พ. 2563