การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
311 กรม.ทพ.22 30 ม.ค. 2562
312 กรม.ทพ.48 30 ม.ค. 2562
313 พัน.สบร.21 30 ม.ค. 2562
314 บชร.1 30 ม.ค. 2562
315 สด.อ.บ. 30 ม.ค. 2562
316 สด.ร.อ. 30 ม.ค. 2562
317 กรม.ทพ.42 30 ม.ค. 2562
318 สด.บ.ร. 30 ม.ค. 2562
319 สด.ศ.ก. 30 ม.ค. 2562
320 สด.ม.ค. 30 ม.ค. 2562