การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
321 พัน.สบร.21 30 พ.ค. 2562
322 บชร.1 30 พ.ค. 2562
323 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 30 พ.ค. 2562
324 สด.อ.บ. 30 พ.ค. 2562
325 สด.ร.อ. 30 พ.ค. 2562
326 กรม.ทพ.42 30 พ.ค. 2562
327 สด.ช.ร. 30 พ.ค. 2562
328 สด.ศ.ก. 30 พ.ค. 2562
329 สด.ม.ค. 30 พ.ค. 2562
330 สด.ย.ส. 30 พ.ค. 2562