การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
321 สด.ส.น. 27 เม.ย. 2561
322 สด.พ.จ. 27 เม.ย. 2561
323 สด.น.ย. 27 เม.ย. 2561
324 สด.อ.จ. 27 เม.ย. 2561
325 สด.ล.ป. 27 เม.ย. 2561
326 มทบ.41 27 เม.ย. 2561
327 กวรบ.ศอว.ศอพท. 27 เม.ย. 2561
328 ศร. 27 เม.ย. 2561
329 มทบ.23 27 เม.ย. 2561
330 ศบบ. 27 เม.ย. 2561