การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
321 สด.พ.ร. 30 ม.ค. 2562
322 สด.ช.บ. 30 ม.ค. 2562
323 สด.ฉ.ช. 30 ม.ค. 2562
324 สด.ป.จ. 30 ม.ค. 2562
325 สด.น.ฐ. 30 ม.ค. 2562
326 สด.น.บ. 30 ม.ค. 2562
327 สด.บ.ก. 30 ม.ค. 2562
328 สด.ป.ท. 30 ม.ค. 2562
329 สด.พ.ท. 30 ม.ค. 2562
330 สด.น.ธ. 30 ม.ค. 2562