การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
321 สด.ส.น. 30 ต.ค. 2560
322 สด.อ.จ. 30 ต.ค. 2560
323 มทบ.28 30 ต.ค. 2560
324 สด.อ.ด. 30 ต.ค. 2560
325 สด.ช.น. 30 ต.ค. 2560
326 พล.ช. 30 ต.ค. 2560
327 กช. 30 ต.ค. 2560
328 มทบ.16 30 ต.ค. 2560
329 บชร.1 30 ต.ค. 2560
330 มทบ.43 30 ต.ค. 2560