การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
321 มทบ.310 28 มี.ค. 2562
322 มทบ.28 28 มี.ค. 2562
323 มทบ.29 28 มี.ค. 2562
324 มทบ.210 28 มี.ค. 2562
325 กรม.ทพ.48 28 มี.ค. 2562
326 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 28 มี.ค. 2562
327 บชร.1 28 มี.ค. 2562
328 สด.อ.บ. 28 มี.ค. 2562
329 สด.ช.ร. 28 มี.ค. 2562
330 กรม.ทพ.47 28 มี.ค. 2562