การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
321 สด.พ.จ. 30 ม.ค. 2563
322 สด.อ.ย. 30 ม.ค. 2563
323 สด.ช.บ. 30 ม.ค. 2563
324 สด.ฉ.ช. 30 ม.ค. 2563
325 สด.น.ค. 30 ม.ค. 2563
326 สด.อ.ต. 30 ม.ค. 2563
327 สด.บ.ก. 30 ม.ค. 2563
328 สด.ล.พ. 30 ม.ค. 2563
329 สด.น.ฐ. 30 ม.ค. 2563
330 สด.น.ฐ. 30 ม.ค. 2563