การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
321 กช. 29 ธ.ค. 2559
322 พล.ช. 29 ธ.ค. 2559
323 มทบ.16 29 ธ.ค. 2559
324 มทบ.34 29 ธ.ค. 2559
325 มทบ.46 29 ธ.ค. 2559
326 สด.ล.ย. 29 ธ.ค. 2559
327 สด.ส.ต. 29 ธ.ค. 2559
328 สด.พ.ท. 29 ธ.ค. 2559
329 สด.อ.จ. 29 ธ.ค. 2559
330 สด.ก.ท. 29 ธ.ค. 2559