การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
331 สด.อ.จ. 30 ต.ค. 2561
332 สด.พ.ล. 30 ต.ค. 2561
333 สด.ร.น. 30 ต.ค. 2561
334 ศร. 30 ต.ค. 2561
335 พัน.สบร.21 30 ต.ค. 2561
336 มทบ.43 30 ต.ค. 2561
337 บชร.1 30 ต.ค. 2561
338 มทบ.22 30 ต.ค. 2561
339 มทบ.15 30 ต.ค. 2561
340 มทบ.39 30 ต.ค. 2561