การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
331 สด.น.ฐ. 30 ส.ค. 2561
332 สด.พ.ล. 30 ส.ค. 2561
333 มทบ.23 30 ส.ค. 2561
334 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 30 ส.ค. 2561
335 สด.ป.จ. 30 ส.ค. 2561
336 ศบบ. 30 ส.ค. 2561
337 สด.ส.ต. 30 ส.ค. 2561
338 สด.พ.ย. 30 ส.ค. 2561
339 บชร.1 30 ส.ค. 2561
340 มทบ.43 30 ส.ค. 2561