การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
331 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 27 เม.ย. 2560
332 สด.พ.ย. 27 เม.ย. 2560
333 มทบ.41 27 เม.ย. 2560
334 พล.ช. 27 เม.ย. 2560
335 กช. 27 เม.ย. 2560
336 มทบ.16 27 เม.ย. 2560
337 สด.ช.น. 27 เม.ย. 2560
338 มทบ.43 27 เม.ย. 2560
339 บชร.1 27 เม.ย. 2560
340 สด.ร.น. 27 เม.ย. 2560