การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
331 สด.ต.ง. 29 มิ.ย. 2560
332 สด.ศ.ก. 29 มิ.ย. 2560
333 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 29 มิ.ย. 2560
334 มทบ.43 29 มิ.ย. 2560
335 สด.ย.ล. 29 มิ.ย. 2560
336 สด.ส.ป. 29 มิ.ย. 2560
337 สด.ส.ต. 29 มิ.ย. 2560
338 สด.ส.น. 29 มิ.ย. 2560
339 สด.อ.จ. 29 มิ.ย. 2560
340 มทบ.15 29 มิ.ย. 2560