การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
331 สด.ร.ย. 30 ม.ค. 2562
332 สด.น.ย. 30 ม.ค. 2562
333 สด.ส.ต. 30 ม.ค. 2562
334 มทบ.14 30 ม.ค. 2562
335 สด.พ.ล. 30 ม.ค. 2562
336 สด.ล.ป. 30 ม.ค. 2562
337 มทบ.27 30 ม.ค. 2562
338 มทบ.17 29 ม.ค. 2562
339 ศสพ. 29 ม.ค. 2562
340 มทบ.33 29 ม.ค. 2562