การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
331 สด.พ.ย. 29 ธ.ค. 2559
332 สด.น.บ. 29 ธ.ค. 2559
333 มทบ.12 29 ธ.ค. 2559
334 มทบ.24 29 ธ.ค. 2559
335 มทบ.25 29 ธ.ค. 2559
336 มทบ.29 28 ธ.ค. 2559
337 สด.ล.บ. 28 ธ.ค. 2559
338 สด.ส.ก. 28 ธ.ค. 2559
339 มทบ.210 28 ธ.ค. 2559
340 กรม.ทพ.42 28 ธ.ค. 2559