การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
331 สด.ล.ป. 27 ก.ค. 2560
332 พล.ช. 27 ก.ค. 2560
333 กช. 27 ก.ค. 2560
334 มทบ.16 27 ก.ค. 2560
335 บชร.1 27 ก.ค. 2560
336 สด.ร.ย. 27 ก.ค. 2560
337 มทบ.43 27 ก.ค. 2560
338 กวรบ.ศอว.สพ.ทบ. 27 ก.ค. 2560
339 สด.อ.ต. 27 ก.ค. 2560
340 สด.พ.ย. 27 ก.ค. 2560