การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
331 มทบ.18 27 ก.พ. 2560
332 สด.ส.ร. 27 ก.พ. 2560
333 มทบ.23 27 ก.พ. 2560
334 มทบ.28 27 ก.พ. 2560
335 สด.ส.ก. 27 ก.พ. 2560
336 มทบ.19 27 ก.พ. 2560
337 มทบ.32 27 ก.พ. 2560
338 ศม. 27 ก.พ. 2560
339 สด.ก.ท. 27 ก.พ. 2560
340 สด.ช.ร. 27 ก.พ. 2560