การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
331 สด.พ.ย. 30 ต.ค. 2560
332 มทบ.15 30 ต.ค. 2560
333 มทบ.32 30 ต.ค. 2560
334 บชร.2 30 ต.ค. 2560
335 สด.ส.ต. 30 ต.ค. 2560
336 มทบ.13 30 ต.ค. 2560
337 รร.จปร. 30 ต.ค. 2560
338 มทบ.12 28 ต.ค. 2560
339 มทบ.27 28 ต.ค. 2560
340 มทบ.310 28 ต.ค. 2560