การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
341 สด.ส.ต. 28 มิ.ย. 2561
342 มทบ.15 28 มิ.ย. 2561
343 มทบ.26 28 มิ.ย. 2561
344 มทบ.13 28 มิ.ย. 2561
345 พล.ช. 28 มิ.ย. 2561
346 กช. 28 มิ.ย. 2561
347 มทบ.16 28 มิ.ย. 2561
348 สด.ร.ย. 28 มิ.ย. 2561
349 มทบ.31 27 มิ.ย. 2561
350 สด.พ.จ. 27 มิ.ย. 2561