การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
341 สด.ช.ย. 28 ธ.ค. 2559
342 มทบ.310 28 ธ.ค. 2559
343 มทบ.37 28 ธ.ค. 2559
344 มทบ.19 28 ธ.ค. 2559
345 สด.ย.ส. 28 ธ.ค. 2559
346 ศอว.ศอพท. 28 ธ.ค. 2559
347 สด.ส.ห. 28 ธ.ค. 2559
348 สด.ป.จ. 28 ธ.ค. 2559
349 สด.ช.ร. 28 ธ.ค. 2559
350 สด.บ.ก. 28 ธ.ค. 2559