การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
341 สด.พ.ท. 29 มิ.ย. 2560
342 บชร.2 28 มิ.ย. 2560
343 สด.น.ฐ. 28 มิ.ย. 2560
344 สด.ย.ส. 28 มิ.ย. 2560
345 สด.ฉ.ช. 28 มิ.ย. 2560
346 มทบ.29 28 มิ.ย. 2560
347 มทบ.31 28 มิ.ย. 2560
348 สด.น.ว. 28 มิ.ย. 2560
349 สด.น.ธ. 28 มิ.ย. 2560
350 มทบ.18 28 มิ.ย. 2560