การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
341 สด.ส.ต. 27 ก.ค. 2560
342 สด.พ.ท. 27 ก.ค. 2560
343 รร.จปร. 27 ก.ค. 2560
344 มทบ.25 26 ก.ค. 2560
345 สด.ส.ร. 26 ก.ค. 2560
346 สด.บ.ร. 26 ก.ค. 2560
347 มทบ.310 26 ก.ค. 2560
348 บชร.2 26 ก.ค. 2560
349 ศอว.ศอพท. 26 ก.ค. 2560
350 มทบ.210 26 ก.ค. 2560