การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
341 สด.น.น. 27 เม.ย. 2560
342 สด.ส.ค. 27 เม.ย. 2560
343 สด.ป.จ. 27 เม.ย. 2560
344 สด.ล.ป. 27 เม.ย. 2560
345 มทบ.31 26 เม.ย. 2560
346 รร.นส.ทบ. 26 เม.ย. 2560
347 สด.น.ค. 26 เม.ย. 2560
348 ศอว.ศอพท. 26 เม.ย. 2560
349 มทบ.21 26 เม.ย. 2560
350 สด.ฉ.ช. 26 เม.ย. 2560