การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
341 มทบ.21 29 ต.ค. 2562
342 มทบ.17 29 ต.ค. 2562
343 มทบ.27 29 ต.ค. 2562
344 มทบ.12 29 ต.ค. 2562
345 ศสพ. 29 ต.ค. 2562
346 มทบ.33 29 ต.ค. 2562
347 มทบ.36 29 ต.ค. 2562
348 มทบ.22 29 ต.ค. 2562
349 มทบ.14 29 ต.ค. 2562
350 มทบ.23 29 ต.ค. 2562