การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
341 มทบ.19 28 ต.ค. 2560
342 มทบ.29 28 ต.ค. 2560
343 มทบ.25 28 ต.ค. 2560
344 กรม.ทพ.42 28 ต.ค. 2560
345 ศป. 28 ต.ค. 2560
346 สง.ปมน.ทบ. 28 ต.ค. 2560
347 สด.น.น. 28 ต.ค. 2560
348 สด.ช.บ. 28 ต.ค. 2560
349 สด.ฉ.ช. 28 ต.ค. 2560
350 สด.ย.ส. 28 ต.ค. 2560