การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
341 มทบ.13 30 ส.ค. 2561
342 สด.ย.ล. 30 ส.ค. 2561
343 สด.ร.อ. 30 ส.ค. 2561
344 กรม.ทพ.22 30 ส.ค. 2561
345 มทบ.39 30 ส.ค. 2561
346 ม.พัน.สบร.21 30 ส.ค. 2561
347 มทบ.38 30 ส.ค. 2561
348 มทบ.15 30 ส.ค. 2561
349 พล.ช. 30 ส.ค. 2561
350 กช. 30 ส.ค. 2561