การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
341 สด.ต.ก. 27 มิ.ย. 2562
342 สด.ต.ง. 27 มิ.ย. 2562
343 สด.พ.ง. 27 มิ.ย. 2562
344 สด.พ.ท. 27 มิ.ย. 2562
345 สด.ช.พ. 27 มิ.ย. 2562
346 สด.น.ธ. 27 มิ.ย. 2562
347 สด.ร.น. 27 มิ.ย. 2562
348 สด.น.ย. 27 มิ.ย. 2562
349 สด.ส.ค. 27 มิ.ย. 2562
350 สด.ภ.ก. 27 มิ.ย. 2562