การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
351 ศสท.กส.ทบ. 28 มิ.ย. 2560
352 มทบ.19 28 มิ.ย. 2560
353 มทบ.42 28 มิ.ย. 2560
354 บชร.4 28 มิ.ย. 2560
355 สด.ส.ท. 28 มิ.ย. 2560
356 สด.ส.ข. 28 มิ.ย. 2560
357 สด.ช.บ. 28 มิ.ย. 2560
358 มทบ.21 28 มิ.ย. 2560
359 สด.อ.ย. 28 มิ.ย. 2560
360 สด.ร.อ. 28 มิ.ย. 2560