การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
351 สด.ภ.ก. 29 ต.ค. 2561
352 มทบ.46 29 ต.ค. 2561
353 สด.ศ.ก. 29 ต.ค. 2561
354 สด.อ.น. 29 ต.ค. 2561
355 สด.น.ค. 29 ต.ค. 2561
356 มทบ.37 29 ต.ค. 2561
357 สด.พ.ย. 29 ต.ค. 2561
358 ศสท.กส.ทบ. 29 ต.ค. 2561
359 จบ. 29 ต.ค. 2561
360 ขว.ทบ. 29 ต.ค. 2561