การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
351 มทบ.35 29 ม.ค. 2562
352 บชร.3 29 ม.ค. 2562
353 มทบ.45 29 ม.ค. 2562
354 มทบ.37 29 ม.ค. 2562
355 บชร.4 29 ม.ค. 2562
356 มทบ.26 29 ม.ค. 2562
357 มทบ.210 29 ม.ค. 2562
358 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 29 ม.ค. 2562
359 ศซส.สพ.ทบ. 29 ม.ค. 2562
360 ศพปน.พท.ศอพท. 29 ม.ค. 2562