การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
351 บชร.2 28 ธ.ค. 2559
352 สด.ส.น. 28 ธ.ค. 2559
353 สด.ส.ป. 28 ธ.ค. 2559
354 สด.ฉ.ช. 28 ธ.ค. 2559
355 สด.ภ.ก. 28 ธ.ค. 2559
356 พล.ร.9 28 ธ.ค. 2559
357 สด.ก.ส. 28 ธ.ค. 2559
358 สด.พ.ล. 28 ธ.ค. 2559
359 สด.อ.น. 28 ธ.ค. 2559
360 สด.ช.พ. 28 ธ.ค. 2559