การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
351 มทบ.16 30 ส.ค. 2561
352 มทบ.25 29 ส.ค. 2561
353 บชร.4 29 ส.ค. 2561
354 สด.น.ค. 29 ส.ค. 2561
355 สด.บ.ร. 29 ส.ค. 2561
356 สด.ฉ.ช. 29 ส.ค. 2561
357 สด.ส.ร. 29 ส.ค. 2561
358 สด.ส.ข. 29 ส.ค. 2561
359 สด.ล.ย. 29 ส.ค. 2561
360 มทบ.18 29 ส.ค. 2561