การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
351 พล.ร.9 29 ต.ค. 2562
352 มทบ.31 29 ต.ค. 2562
353 มทบ.24 29 ต.ค. 2562
354 มทบ.19 29 ต.ค. 2562
355 มทบ.43 29 ต.ค. 2562
356 มทบ.41 29 ต.ค. 2562
357 บชร.2 29 ต.ค. 2562
358 มทบ.38 29 ต.ค. 2562
359 มทบ.35 29 ต.ค. 2562
360 รร.จปร. 29 ต.ค. 2562