การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
361 สด.ช.บ. 27 มิ.ย. 2561
362 มทบ.210 27 มิ.ย. 2561
363 มทบ.25 27 มิ.ย. 2561
364 สด.ส.ห. 27 มิ.ย. 2561
365 สด.ส.บ. 27 มิ.ย. 2561
366 สด.ส.พ. 27 มิ.ย. 2561
367 สด.บ.ก. 27 มิ.ย. 2561
368 ศอว.ศอพท. 27 มิ.ย. 2561
369 สด.น.น. 27 มิ.ย. 2561
370 สด.พ.ช. 27 มิ.ย. 2561