การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
361 สด.น.ศ. 28 ธ.ค. 2559
362 สด.อ.ท. 28 ธ.ค. 2559
363 สด.ส.ฎ. 28 ธ.ค. 2559
364 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 28 ธ.ค. 2559
365 มทบ.22 28 ธ.ค. 2559
366 สด.ม.ห. 28 ธ.ค. 2559
367 สด.อ.ย. 28 ธ.ค. 2559
368 สด.ย.ล. 28 ธ.ค. 2559
369 สด.ช.บ. 28 ธ.ค. 2559
370 มทบ.38 28 ธ.ค. 2559