การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
361 ศอว.ศอพท. 29 ม.ค. 2562
362 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 29 ม.ค. 2562
363 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 29 ม.ค. 2562
364 สด.น.ม. 29 ม.ค. 2562
365 สด.ช.ม. 29 ม.ค. 2562
366 สด.อ.ด. 29 ม.ค. 2562
367 สด.ก.ส. 29 ม.ค. 2562
368 สด.ส.ร. 29 ม.ค. 2562
369 สด.ช.ร. 29 ม.ค. 2562
370 สด.ส.น. 29 ม.ค. 2562