การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
361 สด.พ.ช. 25 ก.พ. 2560
362 มทบ.14 24 ก.พ. 2560
363 มทบ.25 25 ก.พ. 2560
364 สด.ส.ฎ. 25 ก.พ. 2560
365 สด.ช.น. 24 ก.พ. 2560
366 สด.ฉ.ช. 24 ก.พ. 2560
367 บชร.2 24 ก.พ. 2560
368 มทบ.310 24 ก.พ. 2560
369 กรม.ทพ.42 24 ก.พ. 2560
370 สด.พ.ง. 24 ก.พ. 2560