การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
361 บชร.3 29 ต.ค. 2562
362 มทบ.310 29 ต.ค. 2562
363 มทบ.45 29 ต.ค. 2562
364 ศสท.กส.ทบ. 29 ต.ค. 2562
365 มทบ.29 29 ต.ค. 2562
366 มทบ.37 29 ต.ค. 2562
367 บชร.4 29 ต.ค. 2562
368 มทบ.26 29 ต.ค. 2562
369 มทบ.210 29 ต.ค. 2562
370 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 29 ต.ค. 2562