การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
361 สด.ช.ร. 28 พ.ย. 2559
362 มทบ.31 28 พ.ย. 2559
363 มทบ.27 28 พ.ย. 2559
364 มทบ.37 28 พ.ย. 2559
365 สด.ก.บ. 28 พ.ย. 2559
366 สด.ต.ก. 28 พ.ย. 2559
367 สด.น.ว. 28 พ.ย. 2559
368 มทบ.28 28 พ.ย. 2559
369 พล.ร.9 28 พ.ย. 2559
370 สด.ต.ง. 28 พ.ย. 2559