การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
361 มทบ.26 27 มี.ค. 2562
362 กรม.ทพ.22 27 มี.ค. 2562
363 กรม.ทพ.46 27 มี.ค. 2562
364 ศซส.สพ.ทบ. 27 มี.ค. 2562
365 ศพปน.พท.ศอพท. 27 มี.ค. 2562
366 ศอว.ศอพท. 27 มี.ค. 2562
367 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 27 มี.ค. 2562
368 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 27 มี.ค. 2562
369 สด.น.ม. 27 มี.ค. 2562
370 สด.ช.ม. 27 มี.ค. 2562