การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
361 สด.ล.ย. 27 ม.ค. 2560
362 บชร.4 27 ม.ค. 2560
363 มทบ.35 27 ม.ค. 2560
364 สด.อ.ย. 27 ม.ค. 2560
365 มทบ.45 27 ม.ค. 2560
366 บชร.2 27 ม.ค. 2560
367 มทบ.25 27 ม.ค. 2560
368 ศอว.ศอพท. 27 ม.ค. 2560
369 สด.ก.ส. 27 ม.ค. 2560
370 มทบ.22 27 ม.ค. 2560