การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
371 กพ.ทบ. 28 ธ.ค. 2559
372 ศซส.สพ.ทบ. 28 ธ.ค. 2559
373 สด.ก.จ. 28 ธ.ค. 2559
374 มทบ.27 28 ธ.ค. 2559
375 สด.ป.ท. 28 ธ.ค. 2559
376 มทบ.35 28 ธ.ค. 2559
377 สด.ส.ท. 28 ธ.ค. 2559
378 บชร.4 28 ธ.ค. 2559
379 สด.ส.ข. 28 ธ.ค. 2559
380 สด.น.ธ. 28 ธ.ค. 2559