การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
371 มทบ.17 27 มิ.ย. 2561
372 มทบ.27 27 มิ.ย. 2561
373 สด.ส.ข. 27 มิ.ย. 2561
374 สด.อ.ย. 27 มิ.ย. 2561
375 มทบ.310 27 มิ.ย. 2561
376 มทบ.33 27 มิ.ย. 2561
377 สด.ล.ย. 27 มิ.ย. 2561
378 บชร.4 27 มิ.ย. 2561
379 สด.พ.บ. 27 มิ.ย. 2561
380 สด.ต.ร. 27 มิ.ย. 2561