การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
371 ศพปน.พท.ศอพท. 29 ม.ค. 2563
372 ศอว.ศอพท. 29 ม.ค. 2563
373 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 29 ม.ค. 2563
374 สด.น.ม. 29 ม.ค. 2563
375 สด.อ.บ. 29 ม.ค. 2563
376 สด.ช.ม. 29 ม.ค. 2563
377 สด.ร.อ. 29 ม.ค. 2563
378 สด.ก.ส. 29 ม.ค. 2563
379 สด.ศ.ก. 29 ม.ค. 2563
380 สด.ช.ร. 29 ม.ค. 2563