การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
371 มทบ.17 28 มิ.ย. 2560
372 มทบ.12 28 มิ.ย. 2560
373 พล.ร.9 28 มิ.ย. 2560
374 สด.ม.ห. 28 มิ.ย. 2560
375 สด.ก.บ. 28 มิ.ย. 2560
376 สด.ก.จ. 28 มิ.ย. 2560
377 สด.ส.ห. 28 มิ.ย. 2560
378 มทบ.37 28 มิ.ย. 2560
379 สด.พ.ช. 28 มิ.ย. 2560
380 ศซส.สพ.ทบ. 28 มิ.ย. 2560