การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
371 สด.น.ศ. 29 ส.ค. 2561
372 มทบ.26 29 ส.ค. 2561
373 ศอว.ศอพท. 29 ส.ค. 2561
374 สด.ภ.ก. 29 ส.ค. 2561
375 สด.ต.ก. 29 ส.ค. 2561
376 มทบ.41 29 ส.ค. 2561
377 สด.ส.ห. 29 ส.ค. 2561
378 พล.ร.9 29 ส.ค. 2561
379 บชร.2 29 ส.ค. 2561
380 มทบ.310 29 ส.ค. 2561