การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
381 สด.พ.ง. 29 ต.ค. 2561
382 สด.อ.ต. 29 ต.ค. 2561
383 ศอว.ศอพท. 29 ต.ค. 2561
384 สด.ช.ย. 29 ต.ค. 2561
385 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 29 ต.ค. 2561
386 สด.ก.ส. 29 ต.ค. 2561
387 สด.พ.บ. 29 ต.ค. 2561
388 สด.น.พ. 29 ต.ค. 2561
389 มทบ.21 29 ต.ค. 2561
390 บชร.3 29 ต.ค. 2561