การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
381 สด.ก.ส. 27 ต.ค. 2560
382 บชร.4 27 ต.ค. 2560
383 สด.อ.ท. 27 ต.ค. 2560
384 มทบ.17 27 ต.ค. 2560
385 มทบ.37 27 ต.ค. 2560
386 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 27 ต.ค. 2560
387 กส.ทบ. 27 ต.ค. 2560
388 สด.ช.ร. 27 ต.ค. 2560
389 สด.น.พ. 27 ต.ค. 2560
390 สด.ก.พ. 27 ต.ค. 2560