การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
381 มทบ.17 28 พ.ย. 2559
382 สด.พ.ท. 28 พ.ย. 2559
383 ศซส.สพ.ทบ. 28 พ.ย. 2559
384 สด.ส.ป. 28 พ.ย. 2559
385 สด.ก.พ. 28 พ.ย. 2559
386 สด.ช.น. 28 พ.ย. 2559
387 ศพปน.พท.ศอพท. 28 พ.ย. 2559
388 สด.ช.ย. 28 พ.ย. 2559
389 กส.ทบ. 28 พ.ย. 2559
390 มทบ.32 28 พ.ย. 2559