การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
381 สก.ศ.ก. 28 ธ.ค. 2559
382 ศสท.กส.ทบ. 28 ธ.ค. 2559
383 มทบ.33 28 ธ.ค. 2559
384 กส.ทบ. 28 ธ.ค. 2559
385 สด.ก.พ. 28 ธ.ค. 2559
386 สด.ต.ก. 28 ธ.ค. 2559
387 สด.ก.บ. 28 ธ.ค. 2559
388 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 28 ธ.ค. 2559
389 สด.ร.ย. 28 ธ.ค. 2559
390 สด.น.พ. 28 ธ.ค. 2559