การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
31 มทบ.46 30 มี.ค. 2560
32 มทบ.42 30 มี.ค. 2560
33 สด.น.ฐ. 30 มี.ค. 2560
34 สด.ม.ค. 30 มี.ค. 2560
35 สด.ส.ร. 30 มี.ค. 2560
36 มทบ.36 30 มี.ค. 2560
37 มทบ.210 30 มี.ค. 2560
38 สด.ล.ป. 30 มี.ค. 2560
39 สด.ส.ก. 30 มี.ค. 2560
40 สด.พ.ล. 30 มี.ค. 2560