การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
31 สด.ต.ง. 30 ธ.ค. 2560
32 สด.น.ย. 30 ธ.ค. 2560
33 สด.ก.ท. 30 ธ.ค. 2560
34 สด.ส.ค. 28 ธ.ค. 2560
35 สด.ล.บ. 28 ธ.ค. 2560
36 สด.อ.ด. 28 ธ.ค. 2560
37 สด.น.ศ. 28 ธ.ค. 2560
38 กรม.ทพ.22 28 ธ.ค. 2560
39 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 28 ธ.ค. 2560
40 สด.ส.ฎ. 28 ธ.ค. 2560