การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
31 มทบ.19 27 เม.ย. 2560
32 สด.พ.ล. 27 เม.ย. 2560
33 สด.ช.พ. 27 เม.ย. 2560
34 สด.ส.ร. 27 เม.ย. 2560
35 สด.น.บ. 27 เม.ย. 2560
36 กรม.ทพ.42 27 เม.ย. 2560
37 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 27 เม.ย. 2560
38 มทบ.42 27 เม.ย. 2560
39 สด.ส.ก. 27 เม.ย. 2560
40 สด.อ.บ. 27 เม.ย. 2560