การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
31 มทบ.21 28 ก.ย. 2560
32 สด.ป.จ. 28 ก.ย. 2560
33 มทบ.42 28 ก.ย. 2560
34 สด.ส.ร. 28 ก.ย. 2560
35 มทบ.32 28 ก.ย. 2560
36 มทบ.25 28 ก.ย. 2560
37 นรด. 28 ก.ย. 2560
38 พล.ร.9 28 ก.ย. 2560
39 ศร. 28 ก.ย. 2560
40 สด.ช.น. 28 ก.ย. 2560