การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
31 สด.น.ย. 29 มิ.ย. 2560
32 สด.ม.ค. 29 มิ.ย. 2560
33 สด.อ.บ. 29 มิ.ย. 2560
34 มทบ.32 29 มิ.ย. 2560
35 มทบ.28 29 มิ.ย. 2560
36 มทบ.23 29 มิ.ย. 2560
37 สด.ส.ค. 29 มิ.ย. 2560
38 มทบ.210 29 มิ.ย. 2560
39 ศร. 29 มิ.ย. 2560
40 สด.พ.จ. 29 มิ.ย. 2560