การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
31 สด.ส.ก. 30 ต.ค. 2561
32 สด.น.น. 30 ต.ค. 2561
33 สด.พ.ท. 30 ต.ค. 2561
34 สด.ล.บ. 30 ต.ค. 2561
35 สด.ส.ฎ. 30 ต.ค. 2561
36 สด.บ.ก. 30 ต.ค. 2561
37 สด.น.ฐ. 30 ต.ค. 2561
38 ศบบ. 30 ต.ค. 2561
39 มทบ.42 30 ต.ค. 2561
40 มทบ.31 30 ต.ค. 2561