การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
31 สด.ก.ท. 30 ส.ค. 2560
32 มทบ.36 30 ส.ค. 2560
33 สด.ม.ห. 30 ส.ค. 2560
34 สด.ส.ร. 30 ส.ค. 2560
35 สด.น.ค. 30 ส.ค. 2560
36 สด.ช.พ. 30 ส.ค. 2560
37 สด.พ.ย. 30 ส.ค. 2560
38 ศบบ. 30 ส.ค. 2560
39 มทบ.21 30 ส.ค. 2560
40 มทบ.210 30 ส.ค. 2560