การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
31 กรม.ทพ.48 30 พ.ค. 2562
32 กรม.ทพ.46 30 พ.ค. 2562
33 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 30 พ.ค. 2562
34 พัน.สบร.21 30 พ.ค. 2562
35 บชร.1 30 พ.ค. 2562
36 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 30 พ.ค. 2562
37 สด.อ.บ. 30 พ.ค. 2562
38 สด.ร.อ. 30 พ.ค. 2562
39 กรม.ทพ.42 30 พ.ค. 2562
40 สด.ช.ร. 30 พ.ค. 2562