การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
31 มทบ.21 27 มี.ค. 2563
32 มทบ.17 27 มี.ค. 2563
33 มทบ.12 27 มี.ค. 2563
34 มทบ.27 27 มี.ค. 2563
35 ศสพ. 27 มี.ค. 2563
36 มทบ.46 27 มี.ค. 2563
37 มทบ.33 27 มี.ค. 2563
38 มทบ.18 27 มี.ค. 2563
39 มทบ.23 27 มี.ค. 2563
40 ศบบ. 27 มี.ค. 2563