การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
391 สด.น.บ. 27 ต.ค. 2560
392 มทบ.310 27 ต.ค. 2560
393 สด.พ.บ. 27 ต.ค. 2560
394 มทบ.35 27 ต.ค. 2560
395 สด.พ.ช. 27 ต.ค. 2560
396 สด.ย.ล. 27 ต.ค. 2560
397 สด.ช.ย. 27 ต.ค. 2560
398 สด.ร.ย. 27 ต.ค. 2560
399 สด.อ.ต. 27 ต.ค. 2560
400 ศสท.กส.ทบ. 27 ต.ค. 2560