การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
391 สด.พ.ง. 28 ธ.ค. 2559
392 สด.ป.น. 28 ธ.ค. 2559
393 มทบ.45 28 ธ.ค. 2559
394 สด.อ.ต. 28 ธ.ค. 2559
395 มทบ.17 28 ธ.ค. 2559
396 มทบ.21 28 ธ.ค. 2559
397 มทบ.15 28 ธ.ค. 2559
398 สด.น.ม. 28 ธ.ค. 2559
399 บชร.1 28 ธ.ค. 2559
400 ศม. 28 ธ.ค. 2559