การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
391 มทบ.14 27 มิ.ย. 2561
392 สด.ก.บ. 27 มิ.ย. 2561
393 สด.อ.ท. 27 มิ.ย. 2561
394 สด.ก.ส. 27 มิ.ย. 2561
395 สด.ส.ท. 27 มิ.ย. 2561
396 ศพปน.พท.ศอพท. 27 มิ.ย. 2561
397 ศสท.กส.ทบ. 27 มิ.ย. 2561
398 มทบ.21 27 มิ.ย. 2561
399 สด.ป.น. 27 มิ.ย. 2561
400 สด.น.พ. 27 มิ.ย. 2561