การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
391 สด.น.ม. 28 มิ.ย. 2560
392 สด.ช.ร. 28 มิ.ย. 2560
393 สด.ป.น. 28 มิ.ย. 2560
394 สด.น.พ. 28 มิ.ย. 2560
395 สด.อ.ต. 28 มิ.ย. 2560
396 มทบ.33 28 มิ.ย. 2560
397 ศพปน.พท.ศอพท. 28 มิ.ย. 2560
398 สด.พ.ง. 28 มิ.ย. 2560
399 สด.จ.บ. 28 มิ.ย. 2560
400 มทบ.27 28 มิ.ย. 2560