การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
401 สด.จ.บ. 26 ก.ค. 2560
402 พล.ร.9 26 ก.ค. 2560
403 มทบ.33 25 ก.ค. 2560
404 ศม. 25 ก.ค. 2560
405 มทบ.29 25 ก.ค. 2560
406 ศสพ. 25 ก.ค. 2560
407 สด.ต.ร. 25 ก.ค. 2560
408 ศป. 25 ก.ค. 2560
409 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 25 ก.ค. 2560
410 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 25 ก.ค. 2560