การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
401 มทบ.26 24 ก.พ. 2560
402 สด.ร.อ. 24 ก.พ. 2560
403 สด.อ.ต. 24 ก.พ. 2560
404 มทบ.45 24 ก.พ. 2560
405 สด.จ.บ. 24 ก.พ. 2560
406 สด.ส.พ. 24 ก.พ. 2560
407 สด.น.ม. 24 ก.พ. 2560
408 ศซส.สพ.ทบ. 24 ก.พ. 2560
409 มทบ.38 24 ก.พ. 2560
410 ศป. 23 ก.พ. 2560