การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
401 สด.ส.ท. 29 ส.ค. 2561
402 สด.ล.บ. 29 ส.ค. 2561
403 สด.ร.ย. 29 ส.ค. 2561
404 สด.ส.ป. 29 ส.ค. 2561
405 มทบ.37 29 ส.ค. 2561
406 สด.ป.น. 29 ส.ค. 2561
407 สด.ช.ร. 29 ส.ค. 2561
408 มทบ.33 29 ส.ค. 2561
409 สด.น.ม. 29 ส.ค. 2561
410 สด.อ.ท. 29 ส.ค. 2561