การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
401 สด.ส.พ. 26 เม.ย. 2560
402 สด.จ.บ. 26 เม.ย. 2560
403 มทบ.27 25 เม.ย. 2560
404 รร.ม.ศม. 25 เม.ย. 2560
405 ศสพ. 25 เม.ย. 2560
406 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 25 เม.ย. 2560
407 ศป. 25 เม.ย. 2560
408 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 25 เม.ย. 2560
409 มทบ.26 25 เม.ย. 2560
410 มทบ.38 25 เม.ย. 2560