การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
401 สด.อ.ท. 29 ม.ค. 2562
402 สด.ก.บ. 29 ม.ค. 2562
403 สด.ส.ส. 29 ม.ค. 2562
404 สด.ย.ล. 29 ม.ค. 2562
405 สด.ภ.ก. 29 ม.ค. 2562
406 ศพปน.พท.ศอพท. 29 ม.ค. 2562
407 กส.ทบ. 29 ม.ค. 2562
408 สด.ล.ย. 29 ม.ค. 2562
409 สด.อ.จ. 29 ม.ค. 2562
410 มทบ.25 28 ม.ค. 2562