การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
401 มทบ.26 28 พ.ย. 2559
402 สด.จ.บ. 28 พ.ย. 2559
403 มทบ.45 26 พ.ย. 2559
404 ศป. 25 พ.ย. 2559
405 ศร. 25 พ.ย. 2559
406 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 25 พ.ย. 2559
407 กรม.ทพ.46 25 พ.ย. 2559
408 รง.ดวพ.ศอว.ศอพท. 25 พ.ย. 2559
409 ศสพ. 25 พ.ย. 2559
410 มทบ.38 25 พ.ย. 2559