การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
401 สด.ส.พ. 28 มิ.ย. 2560
402 บชร.3 27 มิ.ย. 2560
403 ศป. 27 มิ.ย. 2560
404 กรม.ทพ.42 27 มิ.ย. 2560
405 ศสพ. 27 มิ.ย. 2560
406 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 27 มิ.ย. 2560
407 ศม. 27 มิ.ย. 2560
408 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 27 มิ.ย. 2560
409 มทบ.38 26 มิ.ย. 2560
410 กรม.ทพ.46 6 มิ.ย. 2560