การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
411 ศสพ. 23 ก.พ. 2560
412 บชร.3 23 ก.พ. 2560
413 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 23 ก.พ. 2560
414 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 23 ก.พ. 2560
415 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 6 ก.พ. 2560
416 สด.ช.ร. 1 ก.พ. 2560
417 สด.น.ย. 31 ม.ค. 2560
418 สด.ต.ง. 31 ม.ค. 2560
419 มทบ.42 31 ม.ค. 2560
420 สด.ช.ม. 31 ม.ค. 2560