การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
411 สด.ต.ร. 29 พ.ค. 2562
412 สด.อ.ท. 29 พ.ค. 2562
413 สด.ก.บ. 29 พ.ค. 2562
414 สด.ช.พ. 29 พ.ค. 2562
415 สด.น.ธ. 29 พ.ค. 2562
416 สด.ย.ล. 29 พ.ค. 2562
417 สด.ภ.ก. 29 พ.ค. 2562
418 มทบ.17 29 พ.ค. 2562
419 สด.ล.ย. 29 พ.ค. 2562
420 กส.ทบ. 29 พ.ค. 2562