การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
411 สด.ส.ส. 29 ต.ค. 2561
412 สด.ร.ย. 29 ต.ค. 2561
413 สด.ป.น. 29 ต.ค. 2561
414 ศสพ. 29 ต.ค. 2561
415 สด.ล.พ. 29 ต.ค. 2561
416 สด.จ.บ. 29 ต.ค. 2561
417 ศซส.สพ.ทบ. 29 ต.ค. 2561
418 ศพปน.พท.ศอพท. 29 ต.ค. 2561
419 มทบ.33 29 ต.ค. 2561
420 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 26 ต.ค. 2561