การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
411 ศสพ. 26 ธ.ค. 2559
412 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 8 ธ.ค. 2559
413 สด.น.ภ. 2 ธ.ค. 2559
414 สด.น.ค. 2 ธ.ค. 2559
415 กรม.ทพ.22 2 ธ.ค. 2559
416 สด.ม.ค. 1 ธ.ค. 2559
417 สด.น.ย. 29 พ.ย. 2559
418 มทบ.39 29 พ.ย. 2559
419 สด.ป.ท. 29 พ.ย. 2559
420 สด.ช.ม. 29 พ.ย. 2559