การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
411 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 26 มิ.ย. 2561
412 กส.ทบ. 26 มิ.ย. 2561
413 มทบ.38 25 มิ.ย. 2561
414 ศม. 25 มิ.ย. 2561
415 สด.ช.น. 22 มิ.ย. 2561
416 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 9 มิ.ย. 2561
417 สด.ส.ค. 31 พ.ค. 2561
418 สด.น.บ. 31 พ.ค. 2561
419 ม.พัน.22 ศม. 31 พ.ค. 2561
420 สด.พ.ร. 31 พ.ค. 2561