การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
411 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 25 ต.ค. 2560
412 ศสพ. 25 ต.ค. 2560
413 สมาชิกธนาคาร 20 ต.ค. 2560
414 สด.ม.ส. 10 ต.ค. 2560
415 กรม.ทพ.22 4 ต.ค. 2560
416 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 3 ต.ค. 2560
417 สด.ช.ร. 2 ต.ค. 2560
418 มทบ.24 2 ต.ค. 2560
419 มทบ.34 29 ก.ย. 2560
420 สด.น.บ. 29 ก.ย. 2560