การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
411 กรม.ทพ.46 28 ม.ค. 2562
412 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 28 ม.ค. 2562
413 ศป. 28 ม.ค. 2562
414 สด.ก.จ. 28 ม.ค. 2562
415 สด.ส.พ. 28 ม.ค. 2562
416 กรม.ทพ.47 25 ม.ค. 2562
417 มทบ.38 25 ม.ค. 2562
418 ศม. 25 ม.ค. 2562
419 มทบ.32 8 ม.ค. 2562
420 กรม.ทพ.46 2 ม.ค. 2562