การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
411 สด.อ.ด. 11 เม.ย. 2560
412 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 5 เม.ย. 2560
413 สด.ร.บ. 31 มี.ค. 2560
414 สด.ป.ท. 31 มี.ค. 2560
415 สด.ป.ข. 31 มี.ค. 2560
416 สด.พ.จ. 31 มี.ค. 2560
417 มทบ.44 31 มี.ค. 2560
418 สด.ม.ส. 31 มี.ค. 2560
419 สด.ข.ก. 31 มี.ค. 2560
420 สด.ส.บ. 31 มี.ค. 2560