การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
411 บชร.3 24 พ.ย. 2559
412 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 3 พ.ย. 2559
413 สด.ป.ท. 2 พ.ย. 2559
414 สด.ร.บ. 1 พ.ย. 2559
415 สด.ป.ข. 1 พ.ย. 2559
416 มทบ.18 1 พ.ย. 2559
417 สด.ม.ค. 1 พ.ย. 2559
418 สด.ช.พ. 1 พ.ย. 2559
419 กรม.ทพ.46 1 พ.ย. 2559
420 สด.น.ฐ. 1 พ.ย. 2559