การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
411 สด.ข.ก. 5 มิ.ย. 2560
412 สด.ก.ท. 1 มิ.ย. 2560
413 สด.น.ภ. 1 มิ.ย. 2560