การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
411 ศป. 25 เม.ย. 2561
412 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 25 เม.ย. 2561
413 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 25 เม.ย. 2561
414 มทบ.38 24 เม.ย. 2561
415 ศม. 9 เม.ย. 2561
416 มทบ.24 31 มี.ค. 2561
417 มทบ.44 31 มี.ค. 2561
418 มทบ.34 31 มี.ค. 2561
419 กรม.ทพ.22 31 มี.ค. 2561
420 รร.นส.ทบ. 31 มี.ค. 2561