การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
411 มทบ.38 25 ก.ค. 2560
412 กรม.ทพ.22 5 ก.ค. 2560
413 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 4 ก.ค. 2560
414 สด.น.ภ. 3 ก.ค. 2560
415 สด.ส.บ. 3 ก.ค. 2560