การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
411 สด.ส.ส. 26 ก.ค. 2562
412 สด.อ.ท. 26 ก.ค. 2562
413 สด.ก.บ. 26 ก.ค. 2562
414 สด.ย.ล. 26 ก.ค. 2562
415 มทบ.17 26 ก.ค. 2562
416 กส.ทบ. 26 ก.ค. 2562
417 สด.ช.น. 26 ก.ค. 2562
418 สด.ล.ย. 26 ก.ค. 2562
419 มทบ.25 25 ก.ค. 2562
420 ศซส.สพ.ทบ. 25 ก.ค. 2562