การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
421 มทบ.39 31 มี.ค. 2560
422 สด.ส.ส. 31 มี.ค. 2560
423 สด.น.ภ. 31 มี.ค. 2560
424 สด.ล.พ. 31 มี.ค. 2560
425 สด.ช.ม. 31 มี.ค. 2560
426 สด.พ.ร. 31 มี.ค. 2560
427 มทบ.24 31 มี.ค. 2560
428 ศบบ. 30 มี.ค. 2560
429 กรม.ทพ.22 30 มี.ค. 2560
430 มทบ.310 30 มี.ค. 2560