การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
421 สด.ล.บ. 31 พ.ค. 2561
422 มทบ.34 31 พ.ค. 2561
423 มทบ.39 31 พ.ค. 2561
424 กรม.ทพ.22 31 พ.ค. 2561
425 สด.อ.บ. 31 พ.ค. 2561
426 สด.น.ภ. 31 พ.ค. 2561
427 สด.น.ย. 31 พ.ค. 2561
428 สด.ข.ก. 31 พ.ค. 2561
429 มทบ.44 31 พ.ค. 2561
430 สด.ร.บ. 31 พ.ค. 2561