การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
421 มทบ.42 31 ต.ค. 2559
422 สด.อ.บ. 31 ต.ค. 2559
423 สด.น.ภ. 31 ต.ค. 2559
424 สด.ล.พ. 31 ต.ค. 2559
425 มทบ.39 31 ต.ค. 2559
426 มทบ.36 31 ต.ค. 2559
427 สด.ส.บ. 31 ต.ค. 2559
428 มทบ.44 31 ต.ค. 2559
429 กรม.ทพ.22 31 ต.ค. 2559
430 อส.ทพ.26 31 ต.ค. 2559