การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
421 กส.ทบ. 28 ต.ค. 2562
422 ศม. 25 ต.ค. 2562
423 พัน.จ.จ. 11 ต.ค. 2562
424 พัน.นร.รร.ส.สส. 4 ต.ค. 2562
425 สด.ย.ส. 1 ต.ค. 2562
426 สด.พ.ย. 1 ต.ค. 2562
427 สด.น.ภ. 1 ต.ค. 2562