การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
421 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 1 ก.พ. 2562
422 สด.ม.ส. 1 ก.พ. 2562
423 มทบ.44 31 ม.ค. 2562
424 ศสท.กส.ทบ. 31 ม.ค. 2562
425 สด.ข.ก. 31 ม.ค. 2562
426 สด.น.ว. 31 ม.ค. 2562
427 สด.ร.บ. 31 ม.ค. 2562
428 สด.ล.พ. 31 ม.ค. 2562
429 สด.อ.น. 31 ม.ค. 2562
430 สด.น.ภ. 31 ม.ค. 2562