การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
421 ศม. 26 มิ.ย. 2562
422 ศซส.สพ.ทบ. 25 มิ.ย. 2562
423 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 25 มิ.ย. 2562
424 ศป. 25 มิ.ย. 2562
425 มทบ.38 25 มิ.ย. 2562
426 มทบ.25 25 มิ.ย. 2562
427 สด.ส.พ. 25 มิ.ย. 2562
428 สด.ก.จ. 25 มิ.ย. 2562
429 สด.ม.ค. 19 มิ.ย. 2562
430 พัน.จ.จ. 11 มิ.ย. 2562