การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
431 กรม.ทพ.47 31 พ.ค. 2561
432 สด.ช.ม. 31 พ.ค. 2561
433 มทบ.46 31 พ.ค. 2561
434 สด.ป.ท. 31 พ.ค. 2561
435 สด.ป.ข. 31 พ.ค. 2561
436 รร.จปร. 31 พ.ค. 2561
437 มทบ.24 31 พ.ค. 2561
438 สด.น.ว. 30 พ.ค. 2561
439 บชร.2 30 พ.ค. 2561
440 สด.ฉ.ช. 30 พ.ค. 2561