การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
431 สด.น.ภ. 31 มี.ค. 2561
432 สด.ป.ข. 31 มี.ค. 2561
433 สด.ส.ส. 31 มี.ค. 2561
434 สด.น.ย. 31 มี.ค. 2561
435 สด.ส.ค. 31 มี.ค. 2561
436 รร.จปร. 31 มี.ค. 2561
437 สด.อ.ด. 31 มี.ค. 2561
438 มทบ.31 31 มี.ค. 2561
439 มทบ.210 31 มี.ค. 2561
440 กรม.ทพ.46 31 มี.ค. 2561