การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
431 สด.บ.ร. 28 ก.ย. 2561
432 สด.ข.ก. 28 ก.ย. 2561
433 สด.น.ย. 28 ก.ย. 2561
434 กรม.ทพ.47 28 ก.ย. 2561
435 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 28 ก.ย. 2561
436 สด.น.ว. 28 ก.ย. 2561
437 มทบ.44 28 ก.ย. 2561
438 สด.ป.ข. 28 ก.ย. 2561
439 สด.ม.ส. 28 ก.ย. 2561
440 มทบ.34 28 ก.ย. 2561