การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
431 สด.ส.ห. 29 พ.ย. 2559
432 สด.ม.ส. 29 พ.ย. 2559
433 กวรบ.ศท.สพ.ทบ 29 พ.ย. 2559
434 สด.ป.ข. 29 พ.ย. 2559
435 สด.พ.ร. 29 พ.ย. 2559
436 รร.จปร. 29 พ.ย. 2559
437 มทบ.24 29 พ.ย. 2559
438 มทบ.46 29 พ.ย. 2559
439 บชร.2 29 พ.ย. 2559
440 สด.น.น. 29 พ.ย. 2559