การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
431 มทบ.14 30 มี.ค. 2560
432 สด.บ.ร. 30 มี.ค. 2560
433 สด.ต.ร. 30 มี.ค. 2560
434 สด.ป.จ. 30 มี.ค. 2560
435 มทบ.34 30 มี.ค. 2560
436 สด.น.น. 30 มี.ค. 2560
437 สด.น.บ. 30 มี.ค. 2560
438 สด.ต.ง. 30 มี.ค. 2560
439 สด.ส.น. 30 มี.ค. 2560
440 สด.อ.บ. 30 มี.ค. 2560