การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
431 สด.ต.ร. 31 ม.ค. 2562
432 สด.ป.ข. 31 ม.ค. 2562
433 สด.ก.ท. 31 ม.ค. 2562
434 สด.ส.ค. 31 ม.ค. 2562
435 มทบ.21 30 ม.ค. 2562
436 มทบ.13 30 ม.ค. 2562
437 พล.ช. 30 ม.ค. 2562
438 กช. 30 ม.ค. 2562
439 มทบ.16 30 ม.ค. 2562
440 มทบ.39 30 ม.ค. 2562