การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
431 ม.พัน.2 ศม. 14 ส.ค. 2561
432 กรม.ทพ.46 6 ส.ค. 2561
433 สด.ป.ท. 1 ส.ค. 2561
434 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 1 ส.ค. 2561